Høylytt krangling, baksnakking av den andre forelderen eller total isfront. Når slike handlingsmønstre trekkes langt nok og foreldrenes sårhet og traumer over tid overskygger barnas behov, defineres de til å være i høykonflikt. Høy konflikt mellom foreldre som har gått fra hverandre, kan i verste fall føre til omsorgssvikt hos barna.

Krig mellom foreldrene har en tendens til å snike seg under huden på barna og gi en rekke plager som angst, utmattelse, nedsatt konsentrasjon, utagering på skolen, sosiale vansker og kroppslige plager som magesmerter og hodepine. Enkelte håndterer plagene med selvskading eller rus. Årsaken til konflikten kan handle om så mye, alt fra uenighet om barneoppdragelse til vanskelige brudd, personlige traumer eller bruk av rus og vold. En betingelse for å bli med i gruppa er at ulike former for overgrep eller alvorlige psykiske lidelser ikke pågår.

Opplegget baserer seg på et vellykket prosjekt i Nederland, og er blitt et samarbeid mellom familievernkontorene i Agderfylkene, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Tingretten og barnevernet, instanser som alle har følt på maktesløshet i høykonfliktsaker. I dag arrangeres høykonfliktgrupper i Kristiansand, Arendal, Listerregionen og Mandal.

Gruppene møtes åtte ganger og har en foreldregruppe og en barnegruppe som begge ledes av erfarne terapeuter. I foreldregruppa jobbes det med kommunikasjonsmønstre og følelser. Et viktig mål er å kunne ta den andres perspektiv og til slutt samarbeide om barnet slik at det slipper å ta parti og være forvirret. I barnegruppen blir det lagt vekt på å skape trygghet og anerkjenne barnets situasjon og tapperhet gjennom samtaler og lek.

Resultatene er gode. Over halvparten har fått til et godt samarbeid i etterkant. Den andre halvparten har fremdeles store konflikter, men barna har fått det bedre og foreldrene ønsker hjelp videre.

Barn ut av foreldrekonflikten,Mandal/Lister: https://www.facebook.com/BarnUtAv/