Barnevernet er i vinden på godt og vondt, og Norge er under lupen i EMD (europeisk menneskerettsdomstol) fordi det har kommet inn en rekke klager. Leif Oscar Olsen fra Tofte advokatfirma holdt mandag 21.sep juss kurs for Lister barnevern i Farsund. Dette er en del av et nasjonalt tilbud om kompetanseløft der mer enn 200 av totalt 280 barnevernstjenester i Norge har meldt seg på. Primært snakket han om forvaltningsforståelse og saksbehandling, i tillegg til hvilke krav som stilles til en barnevernssak. Barnevernets førstelinjetjeneste står i en praktisk hverdag full av krevende utfordringer der saksbehandlingsrutiner og dokumentasjon er en viktig del.

 

Menneskerettsloven artikkel 8 sier deriblant at: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.» Barnevernet må jobbe mer for at barn og foreldre skal gjenforenes dersom omsorgsevnen bedres. I hvilken grad vektlegges barnets interesser når disse kommer i konflikt med foreldrenes interesser? I Grunnloven 104 fremkommer det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

 

Jo mer inngripende tiltak, desto større krav stilles det til et forsvarlig beslutningsgrunnlag og en grundig begrunnelse. Skjerpede krav når foreldrene gjør gjeldende at omsorgsevnen har utviklet seg i positiv retning eller at livssituasjonen har endret seg med betydning for tidligere vurderinger som er gjort. En omsorgsovertakelse er midlertidig. Ved antatt langvarige omsorgsovertakelser skal det i utgangspunktet være samvær. Samvær mellom foreldre og barn har en egenverdi som det må tas betydelig hensyn til ved fastsettelsen. Alle tiltak skal bygge på hensynet til hva som er det beste for barnet, men det må fremgå hvordan dette hensynet er veid opp mot foreldrenes rett til familieliv. Barnet som individ har selvstendig krav på vern om sin helse og utvikling, uavhengig av foreldrenes interesser og behov. Samtidig er det som utgangspunkt til det beste for barnet å høre til i sin biologiske familie og bevare familiebåndene. Foreldrene kan likevel ikke kreve tiltak som vil skade barnets helse og utvikling.

 

Grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper:

§  Tilstrekkelig medvirkning.

§  Nødvendig kontradiksjon.

§  Beslutningsprosess: tydeliggjør hva som er faktum og hva som er vurderinger.

§  Tilstrekkelig dokumentasjon.

 

Barneverntjenesten utøver inngripende myndighetsutøvelse og har ansvar for å utrede alvorlige tvangsvedtak. I lys av dette må det stilles strenge krav til saksbehandlingen og forståelse av grunnleggende rettsprinsipper. Barnevernet er avhengig av å ha tillit og et godt omdømme for å kunne nå fram til barn og foreldre som har behov for hjelp.