Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har barnehagedekningen blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp inn i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

Studiet passer for
For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage. 60 studiepoeng på kveldstid. En kveld i uken og en ekstra kveld pr. måned. Barnehagene skal jobbe med språkopplæring i REKOM-satsingen til høsten 2020. Her får du relevant og etterspurt kompetanse som gjør deg enda mer attraktiv i barnehagen.