Formålet med det interkommunale samarbeidet er å sikre en best mulig PP-tjeneste for regionens innbyggere. Samarbeidet skal være med på å bygge et robust fagmiljø som styrker den totale kompetansen på tvers av kommunegrensen. Det skal sikrer alle innbyggerne i regionen tilgang på riktig fagkompetanse til rett tid.

Lister PPT er ikke samlokalisert, men vi har faste kontorplasser i fire av de fem kommunene (unntaket er Sirdal som betjenes fra kontoret i Kvinesdal/Flekkefjord).

Våre arbeidsoppgaver

PPT sitt  mandat er i utgangspunktet todelt og handler både om individrettet og systemrettet arbeid. Vi skal jobbe både reaktiv og proaktivt. Tjenesten skal på den ene siden hjelpe skolene/barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen/barnehagetilbudet bedre til rette for elever med særlige behov. Vi skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.

Den sentrale forventningen til PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner som skal jobbe individrettet, problemutrede- og utarbeide sakkyndige vurderinger.

De sakkyndige vurderingene skal være av god kvalitet og gi et godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller om det skal settes inn tiltak innenfor tilpasset opplæring. Sakkyndig vurdering er et viktig element i rettssikkerheten til barnet og eleven, og for barnehage/skole som skal gjennomføre tilbudet.

Det er et tydelig signal fra Utdanningsdirektoratet at PP-tjenesten bør etterstrebe det å bruke mer tid til å jobbe systemrettet gjennom å bistå i forebyggende arbeid, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PP-tjenesten skal på et tidlig tidspunkt gi råd til barnehage/skole om løsninger og tiltak som gjør at barnet/eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære opplæringen.

Det forventes videre at PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng, bidra til tidlig innsats i barnehage og skole og at PP-tjenesten arbeider forebyggende slik at barnehagen og skolen i størst mulig grad kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten må også tilpasse sin kommunikasjon og tilgjengelighet til minoritetsspråklige.

Visjon og verdier

Lister PPT sin visjon er STØTTE TIL VEKST.

Vår grunnleggende verdi er at "Alle barn kan lære".

Vi ønsker å være en støtte til barn og elever slik at de kan utvikle seg og vokse. Vi ønsker å være en støtte til foresatte slik at de føler at deres barn blir best mulig ivaretatt. Vi ønsker videre å være en støtte til de barnehagene og skolene vi samarbeider med.

Organisering

Lister PPT er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28; vertskommunemodellen.  Leder og merkantil ressurs holder til i Farsund. Vi har nå 16 rådgiverne som er fordelt på kontorer i Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal og Lyngdal. I Sirdal har vi fast tilstedeværelse ukentlig og bistår ut over det etter behov.

Internt er Lister PPT organisert med en ansvarlig enhetsleder for hele tjenesten. I tillegg har hver kommune sin kontaktperson. Vi har et stort fokus på proaktivt arbeid og har derfor tilbud om faste møter med alle barnehagene og skolene i pedagogiske team. Alle barnehagene og skolene har egne kontaktpersoner fra PPT.

Ansatte som jobber med barn under skolealder er organisert i et eget team på tvers av kommunene. Dette for best mulig utnyttelse av kompetanse og kapasitet samt begrense sårbarhet ved fravær. Barnehageteamet har jevnlige møter med de barnehagefaglige ansvarlige i kommunene.