Barnehage/skole

Skoler, barnehager og dagmammaer skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Alle barnehager, dagmammaer og skoler, skal være godkjente etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen. Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, den kan tilbakekalles dersom forskriftens krav ikke overholdes.

For barnehager finnes det mange ulike driftsformer. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er regelmessig og
  • tilbyr ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og
  • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere

Dagmammaer må også søke om godkjenning etterforskriften.

Åpne barnehager er i utgangspunktet ikke godkjenningspliktige, men de er omfattet av den generelle forskrift om miljørettet helsevern. Se veileder i miljørettet helsevern.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettethelsevern i barnehager og skoler m.v.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning må i følge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse/endring av virksomhet. I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til alle bestemmelsene i forskriften. Det må fremgå av søknaden hvor mange barn og ansatte virksomheten er beregnet for.

Her kan søknadsskjema for samtykke (trinn 1) og søknadsskjema for godkjenning (trinn 2) for barnehager og skoler lastes ned. 


Internkontroll

Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves. 
Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etteregen utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og å hindre gjentagelse.

Det er også viktig å merke seg at rektor/styrer har plikt til å informere brukerne eller foresatte om forhold ved skolen/barnehagen som kan virke negativt på helsen. På samme måte har også rektor/styrer plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten (kommuneoverlegen og eventuelt miljørettet helsevern) om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis uoppfordret.

For mer informasjon om internkontroll

Ressurser:

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner -Veiledning i beredskapshåndtering, 2015.

Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge. Folkehelseinstituttet 2016. 

Smittevern i barnehage og skole, Veiledning fra Folkehelseinstituttet.

Barn på gårdsbesøk og smittevern. Smittevernveilederen, Folkehelseinstituttet.

Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning(4. utgave)

Uteområder i barnehager og skoler. Hvordan sikre kvalitet i utformingen. NMBU på oppdrag fra Helsedirektoratet, 2019.

Veileder for utforming av barnehagens utearealer. Kunnskapsdepartementet, 2006

Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler. Sosial- og helsedirektoratet, 2003

Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

DSB Veiledning om lekeplassutstyr

Barn og unge i plan og byggesak