Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp?

Et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlig behov for det. Det følger av barnehageloven § 31. Barnet må ikke gå i barnehage for å ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten gjelder barn i alderen 0-6 år.

Formålet med hjelpen er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Hjelpen skal bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen.

PPT skal utrede og utarbeide en sakkyndig vurdering. Vi skal blant annet utrede og ta standpunkt til om det foreligger sen eller avvikende utvikling hos barnet, hva som er realistiske mål for barnets utvikling og læring. Det skal også omtales hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp før kommunen fatter vedtak.

Krav til barnehagen

Barnehagen skal følge BTI sine nivåer. En bekymring skal deles med foreldre og ved behov skal det utarbeides en tiltaksplan. Barnehagen kan, om foreldre samtykker, be om veiledning i pedagogisk team med hensyn til tiltak og organisering. Dette kan foregå anonymt.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med den aktuelle barnehagen. Dersom barnet ikke går i barnehage kan dere ta kontakt direkte med PPT
  2. Barnehagen skal tilrettelegge innenfor det ordinære opplegget og prøve tiltak. Når tiltak er evaluert sammen med foreldrene kan en vurdere behovet for å melde videre til PPT.
  3. Barnehagen kaller inn til oppstartmøte med PPT. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. PPY gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Foreldre leser gjennom sakkyndig vurdering, etter tilbakemeldingsmøte, før den sendes til kommunen
  4. Kommunen fatter vedtak. Dette gjøres kun etter samtykke fra foresatte.

Til foreldre - dersom du ønsker å klage

Foreldre får mulighet til å gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen, og har også en rett til å gi innspill som skal tas i betraktning. Selve tilrådningen er det ikke anledning til å klage på, du har imidlertid mulighet til å klage til kommunen som fatter vedtaket. Det er tre ukers klagerett etter at vedtaket er mottatt.

Til barnehagen - aktuelle skjema: henvisningsskjema, søknad om revidert sakkyndig vurdering

Skjema i forbindelse med henvisning:

  • Henvisningsskjema til Lister PPT (bokmål / nynorsk)
  • Forslag til referat-mal fra oppstartmøte (bokmål / nynorsk)

Skjema i forbindelse med søknad om revidert sakkyndig vurdering:

..................................................................................................................

PPT er også sakkyndig i forhold til: tegnspråkopplæring, utsatt skolestart og tidlig skolestart

Barnehagelovens § 38 omhandler rett til tegnspråkopplæring. Barn under opplæringspliktig alder som har behov for tegnspråkopplæring har rett til slik opplæring. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av PPT. Det krever samtykke fra foreldre for å henvise til PPT. Foreldre har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og det skal legges vekt på deres syn i tilbudet om tegnspråkopplæringen.

Opplæringslovens § 2-1 (fjerde ledd) omhandler rett til tidlig skolestart. Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Skoleeier kan imidlertid la et barn begynne på skolen ett år tidligere. For å få innvilget tidlig skolestart må foreldrene søke eller samtykke til søknad. Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering og barnet må ha fylt 5 år innen 01.april. Bestemmelsen gir ikke en rett til tidlig skolestart, men skoleeier kan tilby det. Når skoleeier avgjør en søknad om tidlig skolestart må de fatte et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan foreldre klage på (se punkt 4 om krav til saksbehandling og enkeltvedtak).

Opplæringslovens § 2-1 (tredje ledd) omhandler rett til utsatt skolestart. Dersom foreldre søker om utsatt skolestart skal PPT skrive sakkyndig vurdering på bakgrunn av søknad. Dersom det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å begynne på skolen, kan barnet ha rett til utsatt skolestart. Kommunen fatter vedtaket. For at PPT skal kunne skrive en sakkyndig vurdering på barnet henvises PPT i tråd med rutiner for vurdering. PPT må innhente informasjon fra foreldre og barnehagen, samt vurdere tester og kartlegging som kan være aktuelle å foreta. Det vil være avhengig av barnets fungering, hvilke kartlegging og tester som er aktuelle å benytte for å få nødvendig informasjon.

Intern rutine (Lister PPT) for søknad om tidlig skolestart:

  1. Oppstartmøte med barnehagen og foreldre. Vi ber barnehagen fylle ut TRAS og ALLE MED som en oppdatert kartlegging, i forkant av møtet. Vi ber dem presentere kartleggingen i møtet og gi oss et bilde av hvordan barnet fungerer. Foreldre presenterer barnet og begrunnelsen for hvorfor de ønsker tidlig skolestart.
  2. PPT foretar en eller flere observasjoner etter behov; vi ser etter sosial fungering, ferdigheter i forhold til selvregulering, evne til felles fokus og å holde på oppmerksomheten. Får barnet med seg felles beskjeder, hvordan fungerer det i overganger, er det selvhjulpen i forhold til påkledning, måltid, etc. Vi ser også etter barnets interesse for bokstaver og tall.
  3. PPT benytter testen WPPSI-IV for å kartlegge kognitive ferdigheter
  4. Vi konkluderer i sakkyndig vurdering som sendes hjem til barnet og til kommunen som skal fatte vedtaket.