SIDEN ER UNDER UTVIKLING

Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT).

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med den aktuelle skole
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen henviser til PPT. PPT utarbeider sakkyndigvurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dette gjøres i tett dialog med foreldre
  4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Dette gjøres kun etter samtykke fra foresatte

Til foreldre - dersom du ønsker å klage

Foreldre får mulighet til å gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen, og har også en rett til å gi innspill som skal tas i betraktning. Selve tilrådningen er det ikke anledning til å klage på, du har imidlertid mulighet til å klage til skolen som fatter vedtaket.

Til skolen - aktuelle skjema (henvisningsskjema, søknad om revidert sakkyndig vurdering, etc)

Skjema i forbindelse med henvisning:

  • Henvisningsskjema til Lister PPT (bokmål / nynorsk)
  • Forslag til referat-mal fra oppstartmøte (bokmål / nynorsk)

Skjema i forbindelse med søknad om revidert sakkyndig vurdering: