Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosol. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Virksomhetens plikter

Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves.

Meldeplikt

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende.

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Miljørettet helsevern fører tilsyn med campingplasser på vegne av kommuneoverlegene.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for virksomheten skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Internkontroll

Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a

• Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
• Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
• Renholdsplan
• Avfallshåndtering
• Rutiner for sikkerhet og beredskap
• System for avvikshåndtering

Frisør og hudpleie

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller hud er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette. Frisørsalonger og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

De frisørsalongene/hudpleievirksomheter som driver med hulltaking i tillegg (for eksempel piercing eller ørehulltaking) er godkjenningspliktige. De må sende søknad om godkjenning etter forskriften.

Internkontroll

For å sikre at forskriften etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll. Internkontrollsystemet skal beskrive de hygieniske rutinene som faktisk utføres av virksomheten. Eksempel på disse rutinene er rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr, rutiner for håndvask osv. Det er også et krav til at det skal finnes rutiner for internrevisjon og avvikshåndtering. Avviksbehandling betyr at man lager rutiner for å rette opp og hindre gjentakelse av avvik (brudd på forskriftsbestemmelser). For mer om internkontroll les her.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver

 • Motta meldinger, søknadsskjemaer og holde oversikt over virksomhetene.
 • Godkjenne lokalet hvis det drives med hulltaking der.
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere.
 • Føre tilsyn, evt. systemrevisjon.
 • Behandle klagesaker.

Solarier

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.


18-års grense og krav om betjening

Regjeringen innførte 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Fram til 1.7.2016 er minstekravet for ubetjente solstudioer å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Fra 1.7.2016 må virksomheten ha et system for alderskontroll. Betjeningskravet, som skulle trådt i kraft 1.1.2014, for så å bli utsatt til 1.1.2015, er nå opphevet. Det er altså ikke noe krav om å ha betjening i solstudioer i Norge.


Dette bør du vite før du tar solarium

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en brosjyre hvor kundene kan få informasjon om solariebruk.

Krav om bestått kunnskapsprøve

Kravet om bestått kunnskapsprøve for ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt trådte i kraft  1. januar 2016. Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner man på http://www.solarieprøven.no

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Les mer på direktoratets hjemmesider.

Internkontroll

For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll.
Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:

 • renhold og desinfeksjon
 • å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)
 • rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper, å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
 • å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
 • opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
 • å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
 • avvikshåndtering og internrevisjon.

Mer om internkontroll finnes her.


For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader se på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider.


Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver

• Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene.
• Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere.
• Føre tilsyn.
• Behandle klagesaker.