SSU skal initiere utviklingsarbeid for å realisere felles visjon og mål og utvikle helhetlig forløp for de fire prioriterte pasientgruppene:
1. Barn og unge

2. Alvorlig psykisk syke

3. Skrøpelig eldre

4. Pasienter med flere kroniske lidelser

Prioriterte saksområder for SSU i 2023

SSU har avholdt fire dagsmøter i 2023, herav ett lunsj til lunsj – møte. Det er behandlet 51 saker, blant annet følgende strategiske saksområder:

- Fremtidens helsetjenester

- SSHF Utviklingsplan 2040 – status i arbeidet med vekt på områder som krever felles prioriteringer, samt orienteringer om sykehusets utredningsområder

- Samarbeidsstrukturer i Helsefellesskapet

- Strategiplan for Helsefellesskapet –rullering

- Handlingsplanutarbeidet med prosesser i SSU og RS

- Rus – og psykiatri:

   «De som truer samfunnsvernet” og sikkerhetspsykiatrien

   FACT– modellen, og oppfølgingen av felles intensjonsavtale

- LAR– vedtatt felles avtale mellom alle Agder – kommuner og sykehuset (prinsipper og mal for avtale mellom SSHF og kommuner om LAR-utlevering til pasienter som ikke selv henter på apotek).

Utviklingsarbeid knyttet til pasientforløp for prioriterte grupper:

· Akuttmedisinskkjede: et prosjekt med tre delprosjekt innenfor områdene «Felles kompetanse», «Digitale løsninger» og «Behandlingsforløp kronisk syke og skrøpelig eldre» har pågått. Prosjektet sluttføres i løpet av2024.

· Barn og unge -helhetlig, trygge og koordinerte pasientforløp innen psykisk helse. Det er etablert et  prosjekt som skal utrede en Agdermodell for samhandling om tjenester til barn og unge.

· Oppstart av prosjekt «Eldre skrøpelige og multimorbide»

 

Referatene fra SSU-møtene kan får ved henvendelse til sekretariatet for SSU