Lister interkommunale politiske råd
Lister interkommunale politiske råd er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene.

Lister interkommunale politiske råd (tidl. Listerrådet) er et politisk og administrativt samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Lister. Det skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på region, fylkes og/eller riksplan. Lister interkommunale politiske råd er en del av og har koordineringsansvar for Listersamarbeidet.

Navneendringen kom i 2019 som følge av ny kommunelov. Hovedhensikten i den nye loven er å presisere muligheter og rammebetingelser for interkommunalt samarbeid. I henhold til ny lov skal alle regionråd inneha benevnelsen interkommunalt politisk råd. Endringen har ingen konsekvens for måten man har samarbeidet på til nå.

Representantskapet

Representantskapet (tidl. ordførerutvalget) er styret i Lister interkommunale politiske råd. Dette består av fungerende ordfører fra hver av Listerkommunene. Fylkesordfører har observatørstatus i styret med talerett. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden. Representantskapet skal legge til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid.

Lister interkommunale politiske råds overordnede mål er:

  • Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
  • Ta opp saker av felles interesse for regionen.
  • Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter.
  • Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting.
  • Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet.
  • Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen

Måten vi samarbeider på

Listersamarbeidet har over tid utviklet en samhandlingsstruktur som har til hensikt å skape en felles forståelse av viktige kommunale- og regionalpolitiske mål. Både fagnettverkene, kommunedirektørutvalget og representantskapet har faste og jevnlige møter i løpet av året. I tillegg til disse blir det arrangert dagssamlinger -fokusmøter- hvor ordførere, kommunedirektører, politisk valgte representanter og andre eksterne blir invitert. Hensikten med disse møtene er å rette søkelyset mot spesielt utvalgte problemstillinger. En gang i året arrangeres i tillegg felles formannskapsmøter (Listerting) som et statusmøte for å oppsummere resultatene av samarbeidet.

Leder og daglig leder

Lister interkommunale politiske råds leder er Torbjørn Klungland, ordfører i Flekkefjord.

Svein Vangen er daglige leder. Daglig leder har et koordineringsansvar for Listersamarbeidet, og har sekretæransvaret for møtene i kommunedirektørutvalget og representantskapet.

Samarbeidsavtale Lister interkommunale politiske råd

Leder:
Torbjørn Klungland
Send e-post
Daglig leder:
Svein Vangen
951 40 560
Send e-post