Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen.

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling og skal bidra til en variert og bærekraftig næringsstruktur i Lister. Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i regionplan Lister 2030 og de de lokale strategiske planer.

Søknadsfrist 31.12 og 01.09.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

  • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
  • Nyetableringer – nye tiltak.

Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:

  • Økt kvinneandel i næringslivet
  • Nyskapende
  • Prosjektet skal ha definerte mål og fremdriftsplan
  • Skal ivareta og skape nye arbeidsplasser i Listerregionen
  • Samarbeid med andre bedrifter/aktører- nettverksbygging
  • Kompetanseutvikling.

Mer informasjon finner du her:

Retningslinjer for tildeling fra Listerfondet

Søknad til Listerfondet sendes via nettløsningen på regionalforvaltning.no

For nærmere informasjon og veiledning anmodes søker om å ta kontakt med det lokale næringskontor eller Lister Nyskaping. Kontakt din lokale kommunene direkte eller finn næringssjef i plan og næringsnettverket.

Last ned logo for Listerfondet