Listersamarbeidet er en samlebetegnelse for alt interkommunalt samarbeid i Listerregionen

Etter hvert som kommunene de siste årene har fått et stadig større ansvar for å ha et likeverdig og standardisert tjenestetilbud, så har behovet for å søke hjelp hos hverandre økt. Ved å knyttet fagkompetanse tettere sammen i et regionsamarbeid og ved å utvikle felles strategier for innovasjon og tjenester, så har man sikret at innbyggerne får et så godt tjenestetilbud som mulig. For næringslivet er det også viktig med en god interkommunal samhandling, og sentrale medspillere utenfor Lister peker på at Lister har mye å tjene på å fremstå enhetlig. Det er også et trekk at både fylkeskommunen, fylkesmannen og Sørlandets sykehus i langt større grad enn tidligere legger opp sin samhandling med kommunene gjennom regionsamarbeidene. Dette er hovedgrunnen til at Listersamarbeidet i 2018 reviderte sine vedtekter og sin samarbeidsstrategi.

Listersamarbeidet består av ulike aktører som er delt opp i råd, nettverk og tjenestesamarbeid.

Råd:

Lister interkommunale politiske råd og kommunedirektørutvalget.

Nettverk:

For å knytte sammen sektorer i regionen er det satt sammen fagnettverk. Disse er helsenettverket, plan- og næringsnettverket, barnehage- og skolenettverket, kulturnettverket, økonominettverket, og personalnettverket. Lederene i fagnettverkene møtes i ledernettverket. Dette nettverket jobber tett opp mot rådene i Lister.

Tjenestesamarbeid:

Tjenestesamarbeidene arbeider med spesifikke tjenester i samfunnet. Tjenestene er alt fra kompetanseheving og utdanning, næringsutvikling, oppvekst, friluftsliv og renovasjon til trafikksikkerhet. Flere tjenestesamarbeid er organisert inn i nettverk. Råd, nettverk og tjenestesamarbeid er knyttet sammen for å sikre kommunikasjon mellom nivåene.

Listersamarbeidets mål:

Hovedsiktemålet med samarbeidet er å legge til rette for ny kunnskap som kan gi grunnlag for bedre tjenester, økt kommunal fagkompetanse, samordnet politisk påvirkningsarbeid og en arena for koordinering mellom kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen og sentrale myndigheter. Visjonen er en attraktiv region anerkjent for godt faglig og politisk samarbeid.

Lister interkommunale politiske råd har koordineringsansvar for Listersamarbeidet.

Les mer om deltakerne i Listersamarbeidet

Samhandlingsmodeller for Listersamarbeidet:

Listerregionen

Kontaktperson:
Svein Vangen
Adresse:
Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
951 40 560
Aktuelt