Felles muligheter og utvikling

Listersamarbeidet er en samlebetegnelse for alt interkommunalt samarbeid i regionen. Samarbeidet består av mange ulike aktører, alt fra enkle fagnettverk hvor hovedmålet er gjensidig kompetanseheving, til mer formaliserte samarbeid med egne styrer, handlingsplaner og budsjett. Hovedsiktemålet med samarbeidet er å legge til rette for ny kunnskap som kan gi grunnlag for bedre tjenester, økt kommunal fagkompetanse, samordnet politisk påvirkningsarbeid og en arena for koordinering mellom kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen og sentrale myndigheter.

Deltagere

Listersamarbeidet

Listersamarbeidet er en samlebetegnelse for alt interkommunalt samarbeid i regionen. Samarbeidet består av mange ulike aktører, alt fra enkle fagnettverk hvor hovedmålet er gjensidig kompetanseheving, til mer formaliserte samarbeid med egne styrer, handlingsplaner og budsjett. Hovedsiktemålet med samarbeidet er å legge til rette for ny kunnskap som kan gi grunnlag for bedre tjenester, økt kommunal fagkompetanse, samordnet politisk påvirkningsarbeid og en arena for koordinering mellom kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen og sentrale myndigheter.

Les mer om Listersamarbeidet her.

Kontaktperson:
Svein Vangen
Adresse:
Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
951 40 560

Listerrådet

Et politisk og administrativt samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Lister. Rådet skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på region, fylkes og/eller riksplan. Møtene i Listerrådet avholdes som fokusmøter som forankres i størst mulig grad i Listersamarbeidets satsingsområder. Fokusmøtene er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av politisk/strategiske føringer for Listersamarbeidet. Listerting, et felles formannskapsmøte som holdes årlig, fungerer som et statusmøte hvor resultatene av Listersamarbeidet oppsummeres.

Kontaktperson:
Arnt Abrahamsen, leder av Listerrådet
Adresse:
Telefon:
906 43 188

Ordførerutvalget

De seks ordførerne i Listerkommunene utgjør ordførerutvalget samt Listerrådet styre. Utvalgets overordnede mål er å legge til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid. Dette gjøres ved å fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng, ta opp saker av felles interesse for regionen, ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter. De arbeider også for å fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting, samt at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionsidentitet. Utvalget søker å bli kjent med og fremme saker som det regionale samarbeidet kan ha nytte av.

Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Rådmannsutvalget

Listerrådet har et eget utvalg som består av rådmennene i de seks samarbeidskommunene. Utvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt. Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for Listerrådet og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser. Møtene avklarer rene administrative regionsaker og søker å fremme politiske saker og problemstillinger for ordførerutvalget.


Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Helsenettverk Lister

Et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette for økt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak. Nettverket består av kommunalsjefene for helse- og omsorgstjenestene i de seks kommunene i Lister, ledelsen ved Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, leder av Lister pårørende- og brukerutvalg samt representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.


Kontaktperson:
Marie Solvik
Adresse:
Telefon:
959 08 916

Plan- og næringsnettverket

Et interkommunalt fagnettverk som skal videreutvikle samarbeidet innen plan og utviklingsarbeid. Nettverket skal ta opp og drøfte plan- og næringssaker av regional betydning, bidra til forankring mellom kommunens planstrategi og de mellomkommunale satsingene og legge til rette for samarbeid og felles koordinering av plan- og utviklingsstrategiene. Deltakere er plan- og næringsansvarlig i Listerkommunene, daglig leder i Lister Nyskaping AS og daglig leder i Listerrådet.


Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Lister barnehage- og skolenettverk

Et interkommunalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skole- og barnehageeiere fra fem kommuner: Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal, sammen med Lister PPT og Lister Pedagogiske Senter. Formålet med nettverket er å styrke den skole- og barnehagefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende interkommunalt samarbeid.


Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Personalnettverket

En interkommunal samarbeidsarena for arbeidsgiverfeltet i regionen. Nettverket utvikler kontakt for å utveksle informasjon og erfaring, koordinerer løsninger og bidrar til utvikling innen feltet. Én formell representant deltar fra hver kommune.

Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Kulturnettverket

Et interkommunalt samarbeidsforum for kultursjefene i regionen. Disse møtes for å utveksle idéer, erfaringer og å samarbeide om ulike kulturelle prosjekt i regionen.

Les rapporten

Den kulturelle Listerpakken


Kontaktperson:
Marion Baum
Adresse:
Telefon:
97730775

Økonominettverket

Et interkommunalt fagnettverk som består av økonomisjefene i Listerkommunene. Nettverket fungerer som en arena for utveksling av informasjon og idéer som regionen og de andre kommunene kan dra nytte av.


Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Ledernettverket

Ledernettverket er satt sammen av lederne av de ulike fagnettverkene

Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Lister Kompetanse

Skal ivareta regionale interesser og mål knyttet til kompetanseutvikling og utdanningsnivå. De tilbyr desentralisert utdanning for å heve kompetansen i regionen, da på høgskole- og universitetsnivå. Selskapet eies av de seks Listerkommunene og fylkeskommunen.

Kontaktperson:
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
941 68 444

Lister Nyskaping

Et regionalt næringsselskap med fokus på vekst og utvikling i Lister. Selskapet dekker næringslivets behov for en profesjonell støttespiller i forbindelse med nyskaping og utvikling. Tilbyr bred kompetanse og nettverk innen næring og involveres i nærings- og samfunnsprosjekter av regional karakter.

Kontaktperson:
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
950 15 365

Lister Barnevern

Et interkommunalt samarbeid om barnevernstilbudet i regionen. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Lister barneverns visjon er "med barnet i fokus - rett hjelp til rett tid".


Kontaktperson:
Adresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund
Telefon:
383 82 000

Lister PPT

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjenester er et samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. Formålet med samarbeidet er å sikre en best mulig PP-tjeneste for regionens innbyggere og være med på å bygge et robust fagmiljø som styrker den totale kompetansen på tvers av kommunegrensene.


Kontaktperson:
Adresse:
Farsund kommune, Postboks 100, 4552 Farsund
Telefon:
383 82 000

Lister Opplæringskontor

Et knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektor i Lister, hvor de har opplæringsansvar for lærlinger i samarbeid med lærebedrifter og utdanningsavdelingen på fylket. De samarbeider med kommunene, Sørlandet sykehus Flekkefjord, fylkeskommunale institusjoner og private barnehager i regionen.


Kontaktperson:
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
911 91 548

Lister Pedagogiske Senter

Et samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal hvor det primære virkeområdet er skole- og barnehageutvikling samt pedagogisk utviklingsarbeid.


Kontaktperson:
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
472 69 353

Lister Friluftsråd

Et interkommunalt samarbeidsorgan som skal ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv. Det formidles turmål fra hav til hei, hvor de fremmer aktiviteter som bl.a. turløyper, skiløyper, sykkeltraseer, kanoutlån samt overnattingsmuligheter.


Kontaktperson:
Adresse:
Nordberg Fort, 4560 Vanse
Telefon:
971 32 728

Skjærgårdsparken Lister

Et interkommunalt samarbeid mellom Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord for å fremme skjærgården fra Lindesnes til øst for Åna Sira. Her finnes kart og informasjon for å ferdes i området.


Kontaktperson:
Adresse:
Brogaten 7, 4450 Farsund
Telefon:
412 85 494 / 928 13 061

Nullvisjonen i Lister

Et samarbeid mellom kommunene i Lister og fylket som driver holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet i samarbeid med en lang rekke aktører. De arbeider for visjonen at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.


Kontaktperson:
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
905 55 947

Amento

Amento AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Listerregionen.

Hovedfokuset er å få jobbsøkere ut i arbeid og de er hovedleverandør til NAV Lister innen Arbeidsforberedende trening (AFT) og Arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Kontaktperson:
Adresse:
Nye Monoddveien 7, 4580 Lyngdal
Telefon:
38 34 74 70

DDV

Det Digitale Veste-Agder er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder; Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral. Gjennom samordning av sine IKT-ressurser ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.


Kontaktperson:
Adresse:
Hestehaven 2A, 4520 Lindesnes
Telefon:
952 97 000

IRS Miljø

Et interkommunalt renovasjonsselskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal som holder til på Erikstemmen i Flekkefjord.


Kontaktperson:
Adresse:
Erikstemmen 10, 4400 Flekkefjord
Telefon:
383 26 080

RFL

Renovasjonsselskap for Farsund og Lyngdal ivaretar kommunenes renoveringsbehov. Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal.


Kontaktperson:
Adresse:
Skjolnesveien 90, 4550 Farsund
Telefon:
383 90 756

Flekkefjord Interkommunale Legevakt

En interkommunal legevaktsordning for Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Lund.


Kontaktperson:
Adresse:
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Telefon:
38327180 / 116 117

Felles forliksråd

Et interkommunalt forliksråd for Listerkommunene. Kontakt med forliksrådet oppnås igjennom politiet.

Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

Listerfondet

Fondet er et lavterskeltilbud for å fremme næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskaping samt idéer av langsiktig kvalitet har prioritet. Det satses spesielt på primærnæringer, opplevelsesnæringer og næring innenfor industri og energi. Listerfondet er opprettet i samarbeid med Listerkommunene og fylkeskommunen hvor det deles ut midler to ganger i året.


Kontaktperson:
Adresse:
Telefon: