Statistikk

Statistikk handler om innsamling, analyse og tolkning av data som er tallfestet. I denne stastikkportalen vil du finne adresser til noen aktuelle statistikkpakker for kommunene i Lister.

Barnefattigdom

Bufdir sin statistikk om barnefattigdom. Her kan man sammenligne egen kommune med andre kommuner og se utvikling over tid.

Les mer

Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) i KPR

Viser tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester, som for eksempel sykehjemsopphold, fordelt på hele landet, per fylke, kommune og bydel i Oslo.

Les mer

Integreringen i Lister

Befolkning og bosetting - skole og utdanning - kvalifisering og introduksjonsprogram - arbeid og levekår - tilskudd. Her er det også mulig å gå ned på kommunenivå.

Les mer

Kommunefakta SSB

I Norge er det 356 kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. Her er en samlet inngang til kommunetall på ssb.no.

Les mer

Kostratall

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. En kan derfor sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Les mer

Kunnskaps - portalen for Agder

Statistikkportalen inneholder data som viser status og utvikling på aktuelle samfunnsområder. Ved hjelp av verktøyet i portalen kan du fremstille store mengder data på en side.

Les mer

Leve hele Livet

Hovedfokuset i reformen Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig Norge. Her finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

Les mer

Regional analyse Lister

Rapportene beskriver utviklingen i arbeidsplasser og befolkning i Lister. Her finner du også scenarier for framtidig utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere. NB! Må åpnes i nettleseren Chrome

Les mer

Status kommune

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer nå ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Les mer