Statistikk

Statistikk handler om innsamling, analyse og tolkning av data som er tallfestet. I denne stastikkportalen vil du finne adresser til noen aktuelle statistikkpakker for kommunene i Lister.

Barnefattigdom

Bufdir sin statistikk om barnefattigdom. Her kan man sammenligne egen kommune med andre kommuner og se utvikling over tid.

Les mer

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

KPR inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune.

Les mer

Kommuneprofilen

Sjekk status og utvikling i egen kommune/region og sammenlign med andre. Befolkning, arbeidsmarked, bedrift, økonomi, næringer, utdanning, helse, økonomi/inntekt, bygg/bolig, samferdsel, politikk.

Les mer

Kostratall

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. En kan derfor sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Les mer

Regional analyse Lister

Rapportene beskriver utviklingen i arbeidsplasser og befolkning i Lister. Her finner du også scenarier for framtidig utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere. NB! Må åpnes i nettleseren Chrome

Les mer

Statistikkportal Agder

Statistikkportalen inneholder data som viser status og utvikling på aktuelle samfunnsområder. Ved hjelp av verktøyet i portalen kan du fremstille store mengder data på en side.

Les mer

Statistisk Sentralbyrå

I Norge er det 422 kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. Her er en samlet inngang til kommunetall på ssb.no.

Les mer