Listerrådet er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene.

Listerrådet er et politisk og administrativt samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Lister. Rådet skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på region, fylkes og/eller riksplan. Møtene i Listerrådet avholdes som fokusmøter som forankres i størst mulig grad i Listersamarbeidets satsingsområder. Fokusmøtene er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av politisk/strategiske føringer for Listersamarbeidet. Listerting, et felles formannskapsmøte som holdes årlig, fungerer som et statusmøte hvor resultatene av Listersamarbeidet oppsummeres.

Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund.

Svein Vangen er Listerrådets daglige leder. Daglig leder har et koordineringsansvar for Listersamarbeidet, og har sekretæransvaret for møtene i rådmannsutvalget, ordførerutvalget (styret), Listerrådet og Listerting.

Det er utarbeidet egne vedtekter for Listerrådet. Disse kan lastes ned her.

Leder av Listerrådet:
Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund. Telefon: 906 431 88
Daglig leder:
Svein Vangen. Telefon: 951 40 560. Besøksadresse: Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal.
Folkehelsekoordinator ansatt i Listerrådet i 20% stilling: Linn Gyland. 911 15 945
Prosjektmedarbeider kommunikasjonsstrategi: Kamilla Kvåle. 959 22 488. kamk@lister.no

Arnt Abrahamsen
Svein Vangen