Kraftsamling av ressurser er nødvendig

Listerrådet er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene.

Etter hvert som kommunene de siste årene har fått et stadig større ansvar for å ha et likeverdig og standardisert tjenestetilbud, så har behovet for å søke hjelp hos hverandre økt. Ved å knyttet fagkompetanse tettere sammen i et regionsamarbeid og ved å utvikle felles strategier for innovasjon og tjenester, så har man sikret at innbyggerne får et så godt tjenestetilbud som mulig. For næringslivet er det også viktig med en god interkommunal samhandling, og sentrale medspillere utenfor Lister peker på at Lister har mye å tjene på å fremstå enhetlig. Det er også et trekk at både fylkeskommunen, fylkesmannen og Sørlandets sykehus i langt større grad enn tidligere legger opp sin samhandling med kommunene gjennom regionsamarbeidene. Dette er hovedgrunnen til at Listersamarbeidet i 2018 reviderte sine vedtekter og sin samarbeidsstrategi.

Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund.

Svein Vangen er Listerrådets daglige leder. Daglig leder har et koordineringsansvar for Listersamarbeidet, og har sekretæransvaret for møtene i rådmannsutvalget, ordførerutvalget (styret), Listerrådet og Listertinget (felles formannskapsmøte).

Det er utarbeidet egne vedtekter for Listerrådet. Disse kan lastes ned her.

Leder av Listerrådet:
Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund. Telefon: 906 431 88
Daglig leder:
Svein Vangen. Telefon: 941 40 560. Besøksadresse: Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal.
Folkehelsekoordinator ansatt i Listerrådet i 20% stilling: Linn Gyland. 911 15 945
Prosjektmedarbeider kommunikasjonsstrategi: Kamilla Kvåle. 959 22 488. E-post:

kamilla.kvale@lister.no
Arnt Abrahamsen
Svein Vangen