Fylkeskommunen og Lister Interkommunale Politiske Råd inviterte tirsdag 15. september til fokusmøte for politikere, administrasjon og tillitsvalgte fra kommunene. Fokuset på kvinner ble videreført på ettermiddagen med den åpne høringskonferansen Kvinnespranget 2.0.

Lister 2030 - En region der kvinner har tatt plass

Dagen ble åpnet av Lisbeth Reed og Manuel Birnbrich fra Agder Fylkeskommune, Margrethe Handeland, ordfører i Hægebostad og Camilla Bruno Dunsæd, kommunedirektør Kristiansand kommune.

Innlegg

Førsteamenuensis Hanne Haaland satte søkelys på de store ulikhetene mellom kvinner og menn, hvor vi ser at i gamle Vest-Agder fylke arbeider 51,8% kvinner deltid, hvorav kun 21,3% menn gjør det samme. Haaland påpeker at det finnes en klar sammenheng mellom religion og tradisjonelle kjønnsroller. Hun utdyper videre hvordan det blir lagt forventninger til kjønn, og hvor viktig det er at likestilling er "et gjøren", noe man aktivt utfører i hverdagen. Hun oppfordrer regionen til å gi kvinner utfordringer og å tvinge dem ut av det vante handlingsmønsteret.

Presentasjon: Hvorfor trenger Lister et kvinnesprang? - Hanne Haaland

Leif Moland er organisasjonspsykolog og seniorforsker ved Fafo. Moland argumenterer for at heltidskultur er en nærværs- og kompetansekultur, hvor da deltid er knyttet til en fraværs- og amatørkultur. Tidligere har Moland vært engasjert av Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal for å forstå deltidskulturen i regionen som et grunnlag for å arbeide mot større benyttelse av heltidsarbeid.

Presentasjon: Heltids- og deltidskultur - Leif Moland

Rapport: Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Lister i dag

Kommunene fikk også mulighet til å gi et innblikk i hvordan det står til i dag med likestilling og arbeidskultur i enkeltkommuner. Vi ser likheter mellom flere kommuner i Lister:

 • Flere melder om tradisjonell kjønnsfordeling
 • Det er et ønske om å lære og å gjøre mer
 • Flere ser verdien av heltidskultur
 • Noen jobber for å etablere årsturnus
 • Flere arbeider ut fra klare måltall
 • Noen melder om vellykkede prosjekter og kjønnsbalanse
 • Veien videre er avhengig av store løft

"Hadde det vært enkelt hadde det blitt gjort for lenge siden"

Ordsky

Etter presentasjonene ble det holdt tre avstemninger for deltakerne på møtet. Ordskyen representerer salens meninger.

Paneldebatt

Fokusmøtet rundet av med en paneldebatt. Som grunnlag for debatten leste Reed opp ett utdrag fra teksten fra ordfører i Stadt, Alfred Bjørlo - "Kvifor kjem ikkje kvinnene tilbake til Bygde-Noreg – her vi har det så bra?", hvor flere flirte og nikket gjenkjennende.

Diskusjonen var innom ulike tema som bl.a.

 • overvekten av menn i styrerommene i Lister
 • at man kan oppleve kritikk for å være for flink
 • viktigheten av å ikke knytte egenskaper til kjønn
 • opplevelsen av å ikke bli hørt og å måtte hevde seg fordi man er kvinne
 • mangel på forbilder og kvinnelige ledere i regionen
 • eksponering i media og bruk av kvinnelige kilder
 • problematikken rundt stillinger som ikke lyses ut
 • hvordan kvinner må tørre å ta ansvar og tørre å søke på lederstillinger
 • det å være obs på hvordan stillingsannonser formuleres
 • noen må gå foran og brøyte vei
 • viktigheten av kvinnelige rollemodeller
 • lik lønn
 • likestillingen i det tredje skiftet
 • betydningen av barnehageplass
 • viktigheten av å benytte likt format på fornavn og etternavn på kvinner og menn

Foto: Listersamarbeidet
Foto: Listersamarbeidet

Panelet fra venstre til høyre:

 • Christiane Schage, daglig leder i Lister Nyskaping
 • Marianne Jensen, seniorprosessoperatør
 • Thora Arnadottir, Visit Farsund
 • Cecilie Nilsen, journalist Lister24
 • Veronica Bryggeså, Hægebostad Bondelag
 • Liv Øyulvstad, næringssjef i Kvinesdal kommune ledet debatten