Tilskuddet er en engangsbevilgning. Det skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Kriteriene for måloppnåelse er:

  • Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. Tilskuddet begrenses normalt til maks 100 000 kroner, men vurderes ut fra antall involverte aktører, antall søkere og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting om det kan vurderes høyere tildeling.

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje.

Fordeling av ekstra fondsmidler i Lister:

Sirdal: 701 000 kr

Flekkefjord: 1 109 000 kr

Kvinesdal: 895 000 kr

Lyngdal: 1 219 000 kr

Hægebostad: 706 000 kr

Farsund: 1 228 000 kr

I fordelingen er det lagt til grunn et flatt tillegg til alle kommuner (20 % av midlene), distriktsfordeling basert på distriktsindeksen (20 % av midlene) og en fordeling av de resterende 60 % basert på folketall og endringer i arbeidsledighet under koronapandemien. Prinsippene for fordeling til kommunene er i stor grad i tråd med prinsipper som ligger til grunn i den nasjonale fordelingen av midler til regionene.

Kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad administrerer disse søknadene gjennom Listerfondet. Søkere som har næringsaktivitet i en av disse kommunene, legger inn søknadene på nettsidene til Regional forvaltning, under Listerfondet.

Flekkefjord og Sirdal administrerer søknadsprosessen kommunalt.

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt med næringssjef i kommunen eller Lister Nyskaping for nærmere informasjon og veiledning.

Søknadsfrist: Fortløpende