Miljø og helse i barnehager og skoler

Forskrift om miljørettethelsevern i barnehager og skoler mv er å anse som "barnas arbeidsmiljølov". Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler m.m. fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold for barna. Forskriften inneholder også krav om godkjenning av dagmammavirksomhet.

Helsedirektoratet har opprettet et eget nettsted med aktuell informasjon om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljø og helse i barnehagen og skolen

 

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem som ivaretar barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø.

 

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at barnehagens eller skolens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i medhold av forskriften. Internkontrollen må tilpasses den enkelte virksomhet. Virksomheten skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at det er gjort. Internkontrollsystemet skal redusere risiko for feil og uønskede hendelser, samt gjøre det enkelt å drivekontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten.

 

Miljørettet helsevern har laget en egen veileder for hvordan skoleneller barnehagen kan utarbeide sin egen internkontroll.