Nasjonale rapporter samt faglig samarbeidsutvalg sin kartlegging i Agder, viser at både ungdom, foreldre og fagfolk kan oppleve systemet av forvirrende. For ungdom og foreldre kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få den hjelpen man trenger. For at barn og unge skal få et bedre hjelpe tilbud, trenger både brukere og fagfolk å forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder. Prosjektet skal se på hvordan man kan skape gode forløp for barn og unge med rus og/eller psykiske helseplager på tvers av tjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Se film om prosjektet her En Agdermodell for barn og unges psykiske helsetjeneste