Norsk barnevern får alvorlig kritikk nasjonalt og internasjonalt. Barneverntjenesten kritiseres for å gripe inn for sent i alvorlige saker og for å gripe inn med tvangstiltak i familier uten at det er grunnlag for det. Barne- og likestillingsdepartementet har på bakgrunn av kritikken tatt flere initiativ for å vurdere og utvikle kvaliteten på norsk barneverntjeneste. Statens helsetilsyn fikk i 2016 i oppdrag å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse.

 

Formålet med gjennomgangen er å:

• Få en bred situasjonsbeskrivelse gjennom å se på prosess og innhold i et utvalg enkeltsaker.

• Få kunnskap om når det svikter eller går bra, hva som eventuelt svikter og hvorfor det svikter eller går bra.

• Særlig se på kvaliteten i barnevernets faglige avveininger og vurderinger, og om barneverntjenesten og fylkesnemnda er tydelige på hvorfor de fatter beslutning om akuttvedtak og omsorgsovertakelse.

 

Helsetilsynet finner stor grad av variasjon når de vurderer om barneverntjenestenes arbeid er i tråd med god praksis. Det er saker som viser god praksis hvor det framgår tydelig at barnets beste er i sentrum gjennom hele prosessen, og at barneverntjenesten gjør god bruk av sin kompetanse til å vurdere barnets og familiens behov. Andre saker, og mange saker, viser store mangler når det gjelder faglige vurderinger og tydelighet i beslutninger. Helsetilsynet beskriver både god praksis og mangler i barneverntjenestenes arbeid. Manglene har alvorlige konsekvenser for barn og foreldre og får derfor større plass i rapporten enn beskrivelsene av god praksis. I de fleste saker er det både god praksis og svikt. Barnevernarbeid er vanskelig og komplekst. Denne rapporten er skrevet i etterpåklokskapens klare lys og kun på bakgrunn av det som er nedskrevet i sakene. Rapporten må leses med dette som utgangspunkt.

 

 

Link til: Gjennomgang av 106 barnevernssaker.