Presentasjonene ved Vegard Nilsen, Linn Øysæd Gyland, Martin Eriksen og Svein Vangen tydeliggjorde behovet for å ha en bred innfallsvinkel. Det bør være mye universelle tiltak, som helst rettes mot de aller minste barna. Det viser seg at forholdene barna opplever fra før fødsel og til fireårsalderen legger sterke føringer for den videre utviklingen, og at når innsatsen kommer allerede her gjør en størst forskjell framover. Det ses behov for å gjøre denne satsningen bredest mulig, og med godt samarbeid mellom både kommuner, sektorer og frivillige organisasjoner.

Presentasjonene viste et behov for å tenke enda mer helhetlig, og for å løfte et helt lokalsamfunn samtidig. Det er ikke nok å sette inn tiltak kun for de gruppene med størst utfordringer, men også benytte universelle tiltak som kan gi mindre utfordringer for alle.

Møtet inneholdt også en spennende workshop. Det var bred enighet om at innsatsen må legges ned tidlig og komme alle til gode, og at slik kan en både gi en mindre risikogruppe og sørge for en bedre generellfolkehelse for alle aldre. Mange forslag kom fram i workshopen, hvor det både ble foreslått fritidskort, kulturopplevelser i barnehagen og mer samfunnsrettede tiltak knyttet til oppfølging av alle nybakte foreldre.