Barne- og ungdomsliv er tema for årets siste fokusmøte i Lister interkommunale politiske råd. Møtet ble holdt over nett av hensyn til smittevern. Deltakere bestod av ordførere, fagfolk og ungdomsrådsrepresentanter.

Ungdomsmedvirkning er ett av nøkkelordene for dagen. Det å ha ungdom med i kommunale planer og kommunestyrer er viktig og ønskelig for regionen. Ordførere Jan Kristensen (Lyngdal) og Torbjørn Klungland (Flekkefjord) åpner møtet og oppfordrer til økt fokus på å få engasjement og deltakelse fra de unge i Lister.

Ung i Lister

Sammenstilling av Ungdata-tall har gitt nytt innblikk i ungdommens liv. Prosjektleder og folkehelsekoordinator i Lister, Linn Gyland, legger frem resultatene fra undersøkelsen. Denne innsikten har lagt grunnlaget for temaene i tilhørende podcast-serie Ung i Lister. Prosjektet har også gitt konkrete utslag i handlingsprogrammet for Regionplan Lister 2030. Se mer om resultatene i presentasjonen nedenfor eller lytt til podcast.

BTI Lister

En veileder om hvordan man skal gå frem i arbeidet med barn og unge man er bekymret for er på plass i Lister. Modellen består av fire hovedprosesser som skal bidra med fremgangsmåte, rutiner og verktøy for å identifisere og iverksette tiltak når det behøves. Se mer om BTI Lister i presentasjonen nedenfor eller gå til nettside.

Refleksjonsoppgave

Deltakerne fikk i oppgave å drøfte dagens tilbud, møteplasser og rom for ungdomsvirkning slik det er i dag og hvilke muligheter man har for forbedring.

Drøftingen presenterte flere gode perspektiver. Ønsket og fordelene av at ungdommene har sosiale møteplasser på tvers av kommunene blir nevnt flere ganger, også det å ha lokaler hvor de kan oppholde seg. De unge behøver steder hvor de er velkomne og kan høre til ett fellesskap. Viktigheten av at ungdomsrådene har møte- og talerett i kommunestyrene kommer også opp flere ganger. Hos flere av kommunene blir ikke denne retten benyttet.

Se presentasjon fra dagen