Behovet for en Sakkyndig vurdering fra Lister PPT, oppstår når et barn eller en ungdom viser vedvarende vansker i sin utvikling, læring eller atferd, som ikke kan løses tilstrekkelig gjennom de ordinære tiltakene i barnehagen eller skolen. Dette kan inkludere utfordringer knyttet til kognitiv, emosjonell, sosial eller fysisk utvikling.

Når barnets behov overstiger det pedagogiske personalets kompetanse og ressurser, og det er en bekymring for at barnet ikke får tilfredsstilt sine grunnleggende rettigheter til tilpasset opplæring eller et inkluderende læringsmiljø, vil det være nødvendig med et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning. Den som skal fatte vedtaket, forespør en Sakkyndig vurdering som grunnlag for sitt vedtak.

PPTs rolle blir da å gjennomføre en grundig vurdering for å identifisere barnets spesifikke behov og anbefale tilpassede tiltak eller støtteordninger. Og på dette grunnlag konkludere på hvorvidt en vurderer det å være behov eller ikke behov for spesialpedagogiske tiltak.

Forespørsel om sakkyndig vurdering (bokmål):

Førespurnad om sakkunnig vurdering (nynorsk):

............................................................................................................................................................

For barnehage/skole i forbindelse med overganger

Revurdering av sakkyndig vurdering skrives fortrinnsvis i forbindelse med overganger, sammenfallende med varighet for sist sakkyndig vurdering.

  1. I tråd med BTI-handlingsveileder, vil det være uro/bekymring dersom barnet/eleven begynner neste trinn uten individuell opplæringsplan (IOP)? Følge BTI-handlingsveileder for din kommune. I vurderingen og dialog med hjemmet, kan det være et godt utgangspunkt å benytte skjema "Forespørsel om sakkyndig vurdering"
  2. Hvis behov, eller ved usikkerhet rundt behov for revurdert sakkyndig vurdering, legges dette frem for barnehagens/skolens pedagogiske team
  3. Henvisning sendes til Lister PPT hvis vi ikke allerede har aktive oppgaver. I tillegg trenger vi en "Forespørsel om sakkyndig vurdering".
  4. Hvis det forespørres flere revurderte sakkyndig vurdering, kan det benyttes "Samleskjema - revurdert sakkyndig vurdering Lister PPT". Her har vedtaksmyndighet også anledning til å kommentere (eks: "haster", "skal til NN skole")