Fremtidens Havvind; et regionalt samhandlingsprosjekt på Agder.

Mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt og hvor en stor del vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Det gir store muligheter for Agder sin leverandørindustri. Videre vil det gi Agder en mulighet til å etablere en basestasjon for drift, vedlikehold og beredskap etter at Sørlige Nordsjø II er ferdig utbygget.

Leverandørindustrien i Agder har vært konsentrert mot oljeservice, og en overgang til fornybar energi er nødvendig for disse selskapene. I overgangen til mer fornybare energikilder er havvind en viktig del av løsningen. For bedriftene i Agder er denne overgangen nødvendig, og det er viktig at nasjonale myndigheter bidrar til at bedriftene lykkes. Norge ligger etter andre land til tross for at konsesjonsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er lagt ut. Det betyr at leverandørindustrien mangler et hjemmemarked, noe som er svært viktig for å utvikle leverandørindustrien. Det gir kontinuitet og forutsigbarhet til å gjennomføre investeringer og omorganiseringer.

Viktig for vår nasjonale og Agder sin satsing er:

• Vi trenger et hjemmemarked som gir kontinuitet og forutsigbarhet. Prosessen rundt rammevilkår og utbygging på norsk sektor går for sent. Andre land bygger opp sin leverandørindustri raskere enn Norge. Tempo er viktig!

• Nye konsesjonsområder må legges ut for å sikre forutsigbarhet for norsk leverandørindustri. Konsesjonsrundene for havvind brukes strategisk for å utvikle leverandørindustrien.

• Aktørmangfold er selve forutsetningen for å utvikle en komplett, norsk verdikjede for havvind. Derfor bør det tildeles areal til tre aktører på Sørlige Nordsjø II (bunnfast) og fem aktører på Utsira Nord (flytende) gjennom at Sørlige Nordsjø II deles i tre områder, og Utsira Nord deles i fem områder.

• At samarbeidsforum for havvind får fortsette sitt arbeid for sikre sameksistens med fiskerinæringen og miljøet på og i havet.

• Norge bør være en ledende aktør innen havvind; nasjonal satsing på innovasjon og forskning.

• Risikoavlastning for ny teknologi for flytende havvind.

• Norge utvikler et framtidsrettet kraftnett i Nordsjøen. Tilknyttes Norge for å sikre norsk fastlandsindustri.

Hvorfor bør en basestasjon for Sørlige Nordsjø II være plassert i Agder:

• Norge bør sikre egen verdikjede og sørge for at basestasjonen legges til Norge.

• Agder har god beliggenhet. Se kartet ovenfor, Agder er nærme. Avstanden gir beste miljøalternativ samt at vi er godt plassert i forhold til det Europeiske markedet.

• Agder har store havneområder. Vi har flere lokasjoner egnet til basestasjon.

• Agder kan tilby riktig kompetanse innen hele næringskjeden. Kompetanse i verdensklasse!

Vi ønsker å utvikle en leverandørindustri for havvind i Agder.