Det er til alles beste, at vi jobber for å løse utfordringer og problemer på et lavest mulig nivå (nærhetsprinsippet). Tanken er at de som kjenner barnet best i barnehagen/skolen, i samarbeid med foreldrene og barnet selv - er de som først bør forsøke å finne løsninger. Dette er da også en del av rutinen ansatte skal jobbe etter (se BTI Lister). Dersom en jobber med konkrete tiltak, må en huske at dette også skal dokumenteres; hvorfor, hvem skal gjøre hva, og hvordan gikk det.

Selvfølgelig er det viktig å anerkjenne at noen ganger kan utfordringene være av en slik art at ekstern hjelp er nødvendig. Kanskje trenger en tester som kan si mer om eksempelvis barnets strategier for læring eller språklig ståsted, for å få treffende tiltak. Noen ganger kan det også være hensiktsmessig at eksterne samtaler med barnet, eller at vi får inn et eksternt blikk på avdeling eller i klassen.

Barnehagene og skolene har tett kontakt gjennom sine besøksansvarlige fra Lister PPT. Skulle det være nødvendig med en henvisning, vil du få beskjed om dette. Foreldre, eller barnet selv når fylte 15 år, har også anledning til å henvise til PPT direkte. Vi vil da lytte til deres bekymringer, og gi råd og veiledning for veien videre.

Henvisningen kan på mange måter sees på som kontrakten mellom dere som søker oppfølging fra vår tjeneste, og oss som yter pedagogisk-psykologiske tjenester. Foreldre, eller barnet selv når fylte 15 år, har anledning til når som helst å avslutte vårt arbeid. Dere har anledning til å be om innsyn i journal. Vi har en plikt til å dokumentere vårt arbeid, men dere har nøkkelen til å styre tilgangen til dokumentasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at Henvisning til Lister PPT i første omgang betyr at vi kobles på som en del av laget rundt barnet.  Dersom det har blitt prøvd ut tiltak i barnehagen/skolen, og dere mener det må fattes et enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak, se "Forespørsel om Sakkyndig vurdering".

Videre er vår rutine at når det ikke lenger foreligger aktive oppgaver til Lister PPT, så avsluttes saken.

Henvisningsskjema (bokmål):

Tilmeldingsskjema (nynorsk):