Hildurs hus vil være et viktig ledd i Lister Barnevern sitt arbeid for å sikre god samhandling, forebyggende og tidlig innsats.

Barnevernsreformen 2022 er opptatt av å styrke kommunens forebyggende innsats. Sårbare familier er avhengig av gode koordinerte tjenester, dette er et mål i seg selv for Hildurs hus.

Prosjektet Hildurs hus har ett formål for ungdommen og ett formål for Lister Barnevern som tjeneste:

  1. Ungdom skal ha et tilbud som gir dem tro på seg selv og sine ressurser inn i voksenlivet.
  2. Lister Barnevern skal ha et helhetlig perspektiv i tjenesten der man ivaretar barn og familier med tiltak som gir trygghet og sikkerhet for alle.

 

Lister barnevern gjennomførte det boligsosiale prosjektet Stuli i perioden 2015-2016. Prosjektet var støttet av Husbanken og hadde bakgrunn i et ønske om å konkretisere og systematisere metoder for å arbeide med ungdom i gruppen 16-23år, også kalt ettervern. Resultatet av prosjektet ble et mer samkjørt og helhetlig arbeid for ungdommen gjennom bokartlegging og tett oppfølging fra både miljøarbeidere og ettervernskonsulenter. Pr. 1.mai 2020 hadde vi 38 ungdommer på ettervernstiltak, 30 av disse med botiltak.

Hildurs hus skal være felles møteplass for alle våre ettervernsungdommer, med særlig satsing på de som har botiltak fra oss. Lister Barnevern har kommet langt i å opprette et godt tilbud for ungdom på ettervern gjennom oppfølging i hybler, fosterhjem og institusjon. Det som manglet for å gi de et helhetlig tilbud var et mer utstrakt tilbud på ettermiddag og kveld, der de også møter andre ungdom i lignende situasjoner som dem selv. Egne sosiale ungdomstreff er allerede satt i gang våren 2020 og ungdommene gir gode tilbakemeldinger på at dette er viktig for dem. Ettervern består av mange ungdom med ulike historier, men som kjennetegnes av en form for omsorgssvikt fra de voksne som skulle vært de gode og trygge foreldrene for dem. Det å ha Hildurs hus der voksne er tilstede og gir de omsorg, samtidig som de får møte andre ungdom, kommer til å gi de en enda tryggere start på voksenlivet. Våre ungdom er ikke opptatt av hvordan andre ser ut, oppfører seg eller hvem foreldrene er. Dette er nettopp fordi de forstår at de alle sliter på sitt vis, og har sin historie. De er opptatt av at andre ikke må dømme dem, og er derfor gode på å ikke dømme andre. Hildurs hus vil derfor være en god plass å være for veldig mange som ellers ikke har en plass å gå. Hovedmålet er selvstendiggjøring og klargjøring for et best mulig voksenliv.

Barnevernproffer

Vi ønsker å etablere våre egne barnevernsproffer, og håper at Hildurs Hus iløpet av 2021 kan bli proffenes eget møtested. Det vil gjennomføres kurs for ungdommene i matlaging, brannvern, økonomi, seksualitet ol. Vi har pr. i dag middag for ungdommene hver onsdag og arbeidstrening i ferier. Noen ungdom er også på arbeidstiltak på dagtid istedenfor i skole/jobb.

Oppbygning

Hildurs Hus hadde behov for omfattende oppussing og oppgradering. Vi var opptatt av at ungdommene skulle bli engasjert i oppbygningen av Hildurs Hus for å sikre eierskap til huset. Samtidig er vi opptatt av at deres innsats skal lønne seg. De fikk derfor tilbud om sommerjobb i trygge omgivelser, og mange brukte utallige timer med malerkost og pensel. Vi har fokus på trygghet og relasjonsbygging, så arbeidet skjedde i et tett samarbeid mellom ettervernskonsulent, miljøarbeider og ungdom.

Flerbrukshus

Lister barnevern har over flere år hatt ulike akuttleiligheter (time-out-leilighet) som har blitt lite brukt. Vi betaler fast månedsleie, og har ikke hatt mulighet til å bruke disse leilighetene til noe annet. Vi må ha akuttleilighet tilgjengelig, men ønsker å kunne bruke denne til flere formål slik at vi utnytter ressursene best mulig. Vi har siden utvidelsen sommer 2018 hatt fokus på samlokalisering og bedre tilpassede lokaler, men etter forrige møte i referansegruppa (mai 2020) ble det klart at det ikke var mulig å få økt økonomisk ramme for nye lokaler. Eneste alternativ er å finne løsninger innen årets rammer ifht. budsjett. Hildurs hus skal brukes til møter og samtaler for alle teamene hos oss, og er godt egnet for møter i forbindelse med for eksempel Klemetsrudsaker (vold/overgrepstematikk). Basert på antall saker med tiltak i og utenfor hjem, og geografien i Lister, tilsier dette at huset bør ligge i Lyngdal.

Erfaringsformidlere

Vi er i ferd med å bygge opp ett solid brukerråd – erfaringsformidlere. Huset skal brukes som møtested og sosiale samlinger for erfaringsformidlerne. Dette vil bli en fin og uformell arena for å bygge den tryggheten som trengs for at ett sliktråd skal bli effektivt og nyttig for tjenesten.

Samvær

Hildurs hus vil også være en flott arena for å gjennomføre samvær mellom foreldre, og barn i alle aldre. Her vil man ha gode muligheter til å gjøre det mest mulig naturlig i et bolighus med mulighet for matlaging, inne-/uteaktiviteter mm., som blant mange biologiske foreldre er et savn i samværene som gjennomføres i dag.  

Botiltak

Vi ser at vi har lykkes godt med flere av ungdommene på botiltak. Vi ser at ved å videreutvikle vårt eget Stuli-prosjekt vil kunne tilby et enda bedre tiltak i vår egen tjeneste, og samtidig spare kommunene for store utgifter til private aktører. Det må her skilles mellom botiltak på tvang (4-24) og frivillige botiltak. Uansett hvor godt botiltak vi lager i Lister vil det alltid være enkelte ungdom som pga. alvorlig atferds- og rusproblematikk vil trenge behandling. Disse ungdommene må vi fortsatt kjøpe tjenester for, men håper er at også disse ungdommene kan overføres til våre egne tiltak etter endt behandling.  

Prosjektets omfang og avgrensning
  • Målet er todelt, huset skal fungere som en time-out bolig i krisesituasjoner, og dette har førsteprioritet uansett hva som er planlagt. Når huset ikke er opptatt som time-out bolig skal det brukes til ungdommene.
  • Når ellers huset er ledig kan det benyttes av alle i LBV for møter, samvær osv. Erfaringsformidlerne skal også bli oppfordret til å booke huset for møter.
  • Hildurs hus skal settes inn i kalenderen slik at det kan bookes pr. etasje.
  • Tanken er at Hildurs hus skal være en ordinær del av LBV fra 2022.
Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller under åpningen