Behandlingen skreddersys til den enkelte familie. I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet.

Målet for behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt, og uten alvorlige utfordringer. For å oppnå dette, retter behandlingen seg mot:

·       Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre.

·       Endre og styrke foreldrenes oppdragelsespraksis.

·       Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skole, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet.

·       Bedre ungdommens trivsel og prestasjoner i skolen eller arbeidslivet.

·       Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom vi vet at atferdsproblemer «smitter.» 

·       Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter.

·       Sette familien i stand til å løse framtidige problemer.

Behandlingskomponenter kan for eksempel være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter. Arbeidet er intensivt og i visse perioder det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.

Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

MST har vist gode resultater i Norge og internasjonalt. Det er et frivillig tilbud for familier med ungdom mellom 12 og 18 år. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til flytting ut av hjemmet.

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor i som kan søke om behandling. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), er ansvarlig for opplæring av behandlere og kvalitetssikring av behandlingstilbudet.

Les mer om MST på NUBUs nettsider.