Helsefellesskapets Strategiske Samarbeidsutvalg (SSU) har 21.09 vedtatt at prosjektet skal videre til gjennomføringsfasen som innebærer følgende pilotering:

 

Delprosjekt 1 Felles kompetanse:

•       Hospiteringfor fagansvarlige på sykehus og kommuner i egen organisasjon

•       Samhandlingog samarbeid med bruk av øvelser som metode

 

Delprosjekt 2 Teknologiske løsninger:  

•       Piloterevideoløsning mellom LV-lege og ambulanse

•       Implementeringav Kjernejournal

 

Delprosjekt 3 Behandlingsforløp:

•       Pilotere standardiserte akuttsekker

•       Utarbeide felles mal for behandlingsavklaringer


Målet med prosjektet er:

•        Bedrebehandlingsforløp

•        Startebehandling før pasient kommer til sykehus

•        Unngåinnleggelser med liten forventet helsegevinst

•        Reduserebehov for ressursinnsats

Gjennomføringsfasen vil pågå frem til juni 2024 i ulike deler av Agder.