Dette spørsmålet kom opp i forbindelse med pågående arbeid med Regionplan Lister 2030 som skal bidra til å utvikle Lister til en region som er bærekraftig i både miljømessig, sosial og økonomisk forstand. I nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging er det sterkt fokus på blant annet fortetting og utvikling rundt transportknutepunkter for å redusere transportbehov, klimagassutslipp og arealforbruk. Små kommuner i mindre sentrale strøk har idet siste mer og mer gitt uttrykk for at også de ønsker en bærekraftigutvikling, men at de ikke kjenner seg helt igjen i disse føringene.

 

For å belyseovennevnte spørsmål fra ulike vinkler arrangerte Listersamarbeidet et fokusmøte om det i desember, i samarbeid med Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder(nå «Statsforvalteren i Agder»). I tillegg til bidrag fra kommunene i Lister, Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder, ble arrangement beriket med innledere fra andre deler av landet.

 

Under arrangementet kom det fram at det er svært viktig å være enig om hva en mener når en snakker om spredt bosetting. Konsekvenser med tanke på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft for en kommune blir veldig forskjellige avhengig om en snakker om å bygge ett ekstra bygg i tilknytning til en eksisterende gård eller å etablere et nytt og større boligfelt et godt stykke fra eksisterendebebyggelse. Små kommuner i distriktene anser det som viktig at de fortsatt kan legge til rette for spredt bebyggelse for å være attraktive for bosetting og næringsutvikling. Enkelte næringer, som landbruk og reiseliv, er avhengige av et spredt bosettingsmønster.

 

Samtidig er det åpenbart at en spredt bosettingsstruktur byr på noen utfordringer: Den fører til mer bilbasert transport, høyere klimagassutslipp og større arealbruk per innbygger. I tillegg betyr et spredt bosettingsmønster økte kostnader for kommunale tjenester, som bygging og vedlikehold av vei, vann og avløp, renovasjon, hjemmehjelp, skoleskyss mfl.

 

Erfaringene som Distriktssenteret har gjort gjennom en rekke år er at attraktive kommuner som vil lykkes med tilflytting bør ha to tanker i hodet: De bør ha et variertboligtilbud, det vil si både en viss andel spredte boliger, men også forskjellige typer boenheter til eie og leie i og nær attraktive by-, tettsteds- og bygdesentre.

 

Fokusmøtet har vist at det lønner seg å møtes (digitalt om nødvendig), å lytte til hverandre og bli kjent med ulike synspunkter. Dette bidrar til et godt samspill mellom kommunene, fylkeskommunen, statlige aktører og næringslivet i regionen.

I hele diskusjonen om spredt bosetting er det viktig å huske på større overordnete utviklingstrekk, som f. eks. demografiutviklingen, å involvere og lytte til innbyggerne, spesielt de unge, å bruke planleggingsverktøy målrettet, og å ta i bruk mulighetene som digitaliseringen gir.  

 

En oppsummerende rapport fra fokusmøtet, samt presentasjonene, er tilgjengelige på denne nettsiden, eller på Agder fylkeskommunes nettside.