Målgruppen for kjernegruppene er ungdom mellom 12-21 år. Dette er ungdom som beskrives å være i risikosonen. Kjernegruppe er et lavterskeltilbud og et tverrfaglig oppfølgingsteam med faste medlemmer. Medlemmene representerer ulike instanser og etater som for eksempel: skole, barneverntjeneste, helsesykepleier, SLT-koordinator og politi. Hvem som utgjør den enkelte kjernegruppe varierer. Det er et mål at møtene alltid skal resultere i konkrete tiltak. Ansvaret for at tiltakene gjennomføres, fordeles mellom ungdommene, foresatte og medlemmene i kjernegruppa.

SLT

Kjernegruppene ledes og koordineres av SLT-koordinator. SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinator vil til enhver tid prioritere områder som krever rask og koordinert inngripen ut fra endringer i ungdomsmiljøet som skaper bekymring. SLT har bl.a. ansvaret for de forebyggende tiltakene i lokalt politiråd, arbeidet med ungdomsstraff, ungdomskontrakt, kjernegruppe, foreldrenettverksgruppe, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.