Det norske helsevesenet er blant de mest utslippsintensive i verden målt per innbygger, og 4,3% av Norges klimagassutslipp kommer fra helsesektoren. Det er likevel ikke kjent hvor stor andel som kommer fra primærhelsetjenesten. Litteratur tyder på at de indirekte utslippene knyttet til innkjøp av varer og tjenester står for om lag 80 % av utslippene. Helsenettverk Lister ønsker å øke innkjøpskompetansen knyttet til den kommunale helse‐ og omsorgssektoren. For å kunne stille godemiljøkrav i anskaffelsesprosesser, trengs det mer informasjon om hva som bidrar mest til de indirekte utslippene knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Det er en målsetning at prosjektet skal resultere i en liste med forslag til konkrete tiltak som kan gjennomføres for å redusere de indirekte utslippene og mengden avfall knyttet til innkjøp av varer og tjenester.

Prosjektet skal også bidra til økt kompetanse, og sikre forankring i kommunene på temaer som sirkulær økonomi, grønne anskaffelser, miljøvennlige innkjøp, klimagassutslipp som følge av anskaffelser herunder avfall som følge av medisinsk utstyr og utstyr til engangsbruk. Bruk av plast og engangsutstyr i helsevesenet har vært positivt for hygiene og smittevern, men også med hensyn på effektivitet. For miljøet derimot er ikke et høyt forbruk av engangsutstyr bærekraftig.

For mer informasjon se søknad