Engasjement og lojalitet

- Hvorfor skal Listerrådet utvikle en kommunikasjonsstrategi?

Listersamarbeidet har over tid økt i omfang og innhold. Det eksisterer mange fruktbare fagsamarbeid og det gjennomføres mye utviklingsarbeid som er viktig for tjenestetilbudet til den enkelte innbygger i hele regionen.

Imidlertid er det begrenset hvor mye av dette arbeidet som gjøres er synlig for andre deltakere i samarbeidet og andre interessenter. Dette skyldes i stor grad manglende systemer og ressurser omkring nytten av å dele informasjon om prosjekter og hvordan.

Ved hjelp av en kommunikasjonsstrategi skal vi synliggjøre prosjektene i Listersamarbeidet på tvers av kommuner og nettverk. Dette skal styrke engasjement og lojalitet i samarbeidet, noe som er nøkkelord i det regionale utviklingssamarbeidet.

Ja takk, begge deler!

- Hvem er kommunikasjonsstrategien laget for?

Skal vi drive med ekstern kommunikasjon og fortelle «hele verden» om regionen vår? Eller skal vi bli bedre kjent med hvem Listersamarbeidet og de spennende prosjektene som utvikles i fagnettverkene i Listersamarbeidet er? Vi sier vi «ja» til begge deler, og i en fornuftig rekkefølge.

Derfor har vi utviklet en kommunikasjonstrategi som først og fremst er baseres på målsettingen om at deltakerne i Listersamarbeidet skal bli bedre på å fortelle hverandre om pågående prosjekter, også på tvers av fagnettverkene og kommunene. Det er først og fremst den interne kommunikasjonen og samhandling i samarbeidet som trenger en strategi for utvikling. Strategidokumentet vil innledningsvis derfor ta for seg hovedtrekkene i Listerrådets organisering og mål, som danner grunnlaget for kommunikasjonsstrategien. Dernest beskrives strategiene for utviklingen av kommunikasjon og samhandlingen i Listersamarbeidet. Avslutningsvis tar strategien initiativ til en prosess hvor man skal se på mulighetene og behovene for ekstern kommunikasjon og markedsføring.

Hvordan skal vi sikre at strategien blir implementert?

Strategiprosessen ble påbegynt i mars 2018. Implementering og gjennomføring av planlagte tiltak ble iverksatt i november 2018 og med en plan om ferdigstilling våren 2019.

Prosjektgruppen består av Svein Vangen (Listerrådet) ordførerutvalg og rådmannsutvalg. I tillegg er prosjektledere og næringssjefer invitert inn i utviklingsprosessen for å gi sine innspill. Arbeidet med kommunikasjonsstrategien ledes av innleid kommunikasjonsrådgiver Rebecca Reimers i Gnizt Strategisk Design AS.

Rebecca har nærmere 20 års erfaring med identitetsbygging og strategiske prosesser for både bedrifter så vel som offentlige organisasjoner. Hennes kompetanse suppleres med Fundament, som har fått oppdraget med å utvikle grafisk profil og overordnet materiell. Vi gleder oss til å kunne dele resultater og produkter fortløpende som disse blir klar til å ta i bruk!

For å sikre fremdrift og at implementering skjer i henhold til vedtatte strategier, gjennomføres det midtveis evaluering der det blir mulighet for å foreta eventuelle justeringer i strategidokumentet, samt et evalueringsmøte ved gjennomført prosjekt. Denne utføres av Listerrådet og kommunikasjonsrådgiver Rebecca Reimers.