Desentraliserte studier og koronapandemien

Vi har de siste tre ukene opplevd unntakstilstand på de fysiske møteplassene i Norge. Skoler og universitet har på få dager lagt om sin undervisning og intenst utviklingsarbeid foregår fortløpende. Undervisningsledere har vist en enorm vilje til å levere i en ekstrem situasjon. Undervisning, veiledning og vurdering er med ett blitt digitalisert. I denne bratte læringen finnes det enorme muligheter. Foreleser og student behøver ikke lengre å være i samme rom til samme tid.

Flere av metodene som nå blir brukt til undervisning over hele landet er noe vi allerede er godt kjent med. Lister Kompetanse har siden 2003 tilbudt høyere utdanning til de som bor i distriktet igjennom blant annet fjernundervisning. Verktøyene for studier over nett blir flere og mer profesjonelle. Likevel ser vi at undervisning over nett ikke alltid er tilstrekkelig.

Digital undervisning under lupen

På Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) har de forsket på den første uka med digital undervisning. 175 studenter har svart på en rekke spørsmål, og rapporten fra undersøkelsen ble publisert mandag 30. mars.

Rapporten viser at nesten alle studentene hadde fått et digitalt undervisningstilbud med opptak av undervisning, undervisning i sanntid og gruppearbeid og veiledning, men halvparten forteller at tilbudet kun var i opptak og at de ikke hadde mulighet til å kommunisere direkte med lærer eller medstudenter.
Studentene etterlyser muligheter for interaktivitet, men sier 60 prosent at undervisningen denne første uka var like bra eller bedre enn den de opplevde før universitetet ble stengt. Likevel opplyser 63 prosent at de vurderer at deres overordnede studiesituasjon som dårlig eller veldig dårlig. Halvparten rapporterer også at de mangler kontakt med faglærer og medstudenter.
Studentene etterlyser mer strukturert informasjon, og forteller at de opplever en rekke utfordringer i med å studere bare hjemmefra. 8 prosent oppgir at de har omsorg for barn, 9 prosent sier de mangler utstyr, 14 prosent er rammet av sykdom, 33 prosent rapporterte om dårlig nettforbindelse og 38 prosent hadde ikke en god nok arbeidsplass hjemme»  

 Les hele rapporten her.

Vår erfaring

Resultatene samsvarer med de erfaringer utdanningssentre har gjort seg etter nesten 20 års erfaring med desentraliserte distriktsvennlige utdanningstilbud. Behovet for å ha tilknytning og tilhørighet til et studiested er viktig! Nettopp derfor det er så viktig å organisere den desentraliserte utdanningen i utdanningssentre. Studentene møter til avtalte samlinger og har et nettverk de samarbeider med.

Vi i Lister Kompetanse tilbyr våre studenter å komme til Lister hvor de møter andre studenter, kollokvierer og nettverker.  Fordelen er at studentene våre ikke trenger å reise til Kristiansand, Stavanger, Oslo eller Elverum. Foreleseren blir filmet på universitetet.  Veiledning gjennomføres av lokale veiledere, nettbasert eller ved at veileder reiser ut til sine distriktskull.  I disse koronatider avstår vi fra fysiske møteplasser men flytter oss over til digitale rom for formell og uformell kontakt.

Mange universiteter og høyskoler vegrer seg for merarbeidet som kommer med samlinger for desentraliserte studier. Likevel er det et fantastisk mulighetsrom. Kullene kan økes uten å øke personalressursene tilsvarende. Universitet eller høyskole som ønsker ekspansjon kan kople seg på nettverket av desentraliserte utdanningssentre og få tilgang til våre fasiliteter, veiledernettverk og personalressurser. Årlig kontakter vi norske universitet og høyskoler i tillegg til fagskolene med forespørsel om å få tilrettelagte studier for distrikts-studentene. Vi opplever at flere fakulteter ønsker å være med på å utvikle gode distriktsvennlige studier.

Vår rolle i Lister Kompetanse

Våre studenter kan starte bachelorutdanningen med noe lavere snitt enn campusstudentene. Årsaken er at de representerer to ulike grupper søkere. Våre studenter på distriktskullet kan ikke reise til campus. Studentene er forpliktet i regionen, enten på grunn av forhold i sine familier, at de har etablert egne familier eller av andre årsaker ikke har fått anledning til å studere på campus. Altså; distriktsutdanning er ingen konkurranse til campuskull, men et supplement. Studentene er ikke bare studenter, men også ofte forsørgere. De har annen erfaring med seg inn i studiet enn de fleste 19-åringene på campus. Når de uteksamineres, har de fulgt samme løp som campusstudenten, men undervisningen foregår på skjerm. Lab og andre praktiske oppgaver løses på samlinger på campus. Gjennom å etablere distriktskull oppnår Norge «plusskompetanse» ute i distriktene, der hvor kompetanse ofte er kritisk etterspurt. Studietilbudene konkurrerer ikke med hverandre.

Unntakstilstanden koronapandemien har satt oss alle i, har vært en øyeåpner for både politikere, næringsliv og befolkning. Skoler og universitet er stengt ned. Undervisning og eksamen er digitalisert. Det er nettopp digitalisering av høyere utdanning vi i Lister Kompetanse og andre utdanningssentre i Norge har jobbet med og utviklet over mange år.  

Vi håper universiteter, høyskoler og sentrale utdanningspolitikere gjennom denne ganske smertefulle omstillingen vil se på nye muligheter til å utdanne mennesker også utenfor campus. Vi konkurrerer ikke om de frie 19-åringene med fersk studiekompetanse. Men vi tilbyr en viktig tjeneste for å utdanne de som allerede er etablert i distriktet slik at vi stopper fraflytting, hever levekår og sikrer alle kommuner nødvendig kompetanse for å ha et tjenestetilbud av høy kvalitet.