Legionellose kan gi to ulike sykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse
  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling.

Det er de samme artene som kan forårsake både legionærsykdom og Pontiacfeber.

Legionella finnes i vann og er utbredt i naturen. Innretninger som gir betingelser for oppvekst av Legionella og som sprer aerosol til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte. Slike innretninger kan være kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, boblebad, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener, samt prosessvann fra industrianlegg hvor vannet etter det er sluppet ut, kan omdannes til aerosoler.

Legionellose har tidligere vært en forholdsvis sjeldent diagnostisert sykdom i Norge. De fleste tilfellene som til nå er diagnostisert her i landet er hos personer smittet i utlandet i forbindelse med opphold på hoteller og andre overnattingssteder. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om sykdommen, og antall meldte innenlandssmittede tilfeller har dermed også økt. De fleste av tilfellene er sporadiske tilfeller uten tilknytning til overnattingssteder. Første registrerte utbrudd av legionellose i Norge var i Stavanger i 2001 med 28 smittede hvorav syv døde. Kilden var et kjøletårn i et hotell. Et større utbrudd i Sarpsborg/ Fredrikstad-området i 2005 med 54 syke hvorav 10 døde, skyldtes utslipp fra en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en treforedlingsbedrift.

Smittemåte

Luftsmitte (fjerndråpesmitte):Bakterien kan overføres gjennom å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvannsystemer som er forbundet med for eksempel luftkondisjoneringsanlegg, industrielle kjøleanlegg eller luftrenseanlegg (skrubber). Bakterien kan også overføres gjennom dusjanlegg, boblebad og andre vannkilder som avgir aerosoler (f.eks. sprinkleranlegg, luftfuktere, brannvernanlegg, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker). Legionellose smitter ikke fra person til person. Vanligvis høy smittedose, men ved nedsatt immunforsvar kan smittedosen være lav. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

Forebyggende tiltak

Forskrift om miljørettet helsevern kap.3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol stiller krav til virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene. Forskriften omfatter alle innretninger som kan bidra til spredning av legionellabakterier.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer. For boblebad er meldeplikten tatt med i bassengbadforskriften. Forskriften omfatter også boliger med felles varmtvannssystemer som forsyner dusjer i flere boligenheter (som f.eks. borettslag), men dusjanlegg i boliger (inkl. borettslag og liknende) og andre bygg er unntatt for meldingsplikten til kommunen.

Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme. 
Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.

Det skal utføres internkontroll og etableres internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av innretningen. For mer informasjon om internkontroll se her.

Kommunen skal iflg. forskriften:

  • motta meldinger og holde oversikt over innretninger som omfattes av forskriften
  • iverksette nødvendige tiltak, overvåkning og kontroll av slike innretninger
  • gi råd og veiledning til eiere, de som har ansvar for drift av innretninger, planmyndigheter og forurensningsmyndigheter om helsemessige forhold knyttet til risiko for direkte og indirekte overføring av Legionella.
    Kommunen kan gi pålegg etter kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven.

Andre forebyggende tiltak for dusjanlegg er:

  • varmtvannstemperaturen bør være minst 70 °C fra bereder/varmtvannsbeholder og minst 60 °C på tappepunktet etter ett minutt i private og offentlige bygg
  • identifisering og fjerning av ”lommer” (avblendede ledninger, deadends) i varmtvannssystemet hvor vannet i perioder har temperatur mellom 20 og 55 °C. Lommer i systemet kan øke dannelsen av biofilm som legionellabakterier kan vokse i.
  • varmedesinfisering og/eller desinfisering av dusjhoder og slanger bør gjennomføres kvartalsvis.

Mer informasjon