Høsten 2022 startet desentrale fagskolestudier i Bygg og Elkraft i Lyngdal. Det ga mange mulighet til å ta en høyere yrkesfaglig utdanning her i Lister. Studentene er fornøyde, og Lister Kompetanse ønskte å utvide tilbudet til også å gjelde andre fag.

Møter med Fagskolen i Agder gjennom høsten har ført til at vi nå kan tilby to nye studieretninger på fagskolenivå sier daglig leder i Lister Kompetanse, Hilde Strømme. Sammen med rektor på Fagskolen i Agder, Gunnbjørg Tveiten Engehagen, og fagmiljøet i Grimstad kan vi høsten 2025 tilby «Mekatronikk» og «Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren».

 

Mekatronikker et teknisk fag som kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk. Etter utdanningen man kvalifisert for å jobbe med utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet. Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Kompetanse innen ulike fagdisipliner bindes sammen for å gi en flerfaglig forståelse, slik at en kan finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser.

Mekatronikker en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt av næringslivet her i regionen, både nå og i fremtiden.

For å kunne søke må man ha fagbrev som industrimekaniker, elektriker, automatikkmekaniker eller tilsvarende.

 

Helsesektoren blir påvirket av samfunnsutviklingen og er preget av stadige helsepolitiske reformer som medfører strukturendringer, omorganisering og rasjonalisering. Midt oppi alt dette er det viktig å øke kompetansen til de som skal ta i bruk ny teknologi og legge til rette for at brukerne får best mulig utbytte av teknologien.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologier en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig. Velferdsteknologi skal ikke erstatte «varme hender», men det skal være et supplement som bidrar til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Utdanningen gir blant annet innsikt i lover og forskrifter som regulerer bruk av velferdsteknologi, samt kunnskap om samhandling med bruker og pårørende. Utdanningen gir kunnskap om velferdsteknologi og muligheter og utfordringer ved bruk av dette. Kandidaten skal kunne anvende verktøy for å kartlegge, planlegge og iverksette velferdsteknologiske løsninger, og se sin egen rolle i dette arbeidet. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og pårørende. Velferdsteknologi gir også mer effektiv bruk av ressurser i helse – og omsorgstjenesten. Fagskoleutdanning i Velferdsteknologi gir en spisskompetanse I forståelse og bruk av velferdsteknologi med vekt på bruker og pårørendes behov og ressurser.

Dette er to spennende studier som gir en kompetanse vi tror at både offentlig og privatnæringsliv vil etterspørre fremover sier Hilde Strømme, daglig leder i Lister Kompetanse. Det er gull for Lister at vi får denne muligheten til å gi tilbud om høyere yrkesfaglig utdanning med forelesninger lokalt i Lister. Vi er svært fornøyde med at lærerne kjører fra Grimstad til Lister for å gi våre studenter den beste opplæring og oppfølging de kan få! Undervisningen for mekatronikk vil være på torsdager fra kl. 12.00 – 16.00. Velferdsteknologi blir på onsdager fra kl. 16.30 til 20.30. Studiene er gratis og på deltid.