Målet med dette møtet var å vise en god modell for distriktsvennlig utdanning, Fra Kongsvinger Høyskolesenter deltok Vegard Herlyng. Vi presenterte modellen til Fjellregionen på Tynset som har tilbudt arkivutdanning for å dekke kompetansebehovet til nasjonalt helsearkiv som er en ny statlig arbeidsplass. Tynset utdannet 62 arkivarer som skulle jobbe i helsearkivet. I tillegg presenterte vi Kongsvinger Høyskolesenter som har ca 400 studenter på 2,5 stillinger. Lister Kompetanse viste vår modell for å dekke en distriktsregions etterspørsel etter kompetanse.

Vi informerte om at Lister og Kongsvinger møtte på vegne av alle utdanningssentrene i vårt nettverk. Vi ser at det for få år siden var ca 100 lokale utdanningssentre. I dag er kanskje halvparten mer eller mindre aktive. Kun 4 eller 5 av disse har muskler nok til å kunne møte på Stortinget. Det er derfor viktig å fortelle at vi ikke kun representerer oss selv, men i stor grad nettverket vårt. Vi informerte også om at dersom det ble bevilget 50 millioner til våre utdanningssentre, kan vi unngå at antallet ytterlig reduseres.

Deltakerne var svært godt informert og stilte veldig relevante spørsmål. Vi fikk vise hvordan vi ser for oss at utdanningssentre over det ganske land kan tilby tilpasset utdanning etter de behov som regionene har. I Lister tilbyr vi i samarbeid med UiA det særdeles viktige sykepleiestudiet. Gjennom denne undervisningen sikrer vi at kommunene våre kan rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

På slutten av møtet ble vi utfordret på å lage et skriv som forteller hvordan man løser kompetanseutfordringene i Finland. Vi viste til at man der satt av 2% bevilgningene til UH til distriktsvennlig og desentralisert utdanning. Vi ble også utfordret på å si noe om hvordan vårt samarbeid er i dag med UH generelt og Oslo Met spesielt. Kommunalkomiteen jobber nå med Regionmeldingen som skal ferdigstilles i mars.