Hovedhensikten i den nye kommuneloven er å presisere muligheter og rammebetingelser for interkommunalt samarbeid. I henhold til ny lov skal alle regionråd inneha benevnelsen interkommunalt politisk råd. Endringen har ingen konsekvens for måten man har samarbeidet på til nå.

Representantskapet er det øverste organet og velges for en kommunestyreperiode. Valget skjer i forbindelse med konstituering av kommunestyrene. Representantskapet består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene. Som personlig vararepresentant oppnevnes som hovedregel de respektive varaordførere. Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden. Fylkesordfører har observatørstatus og talerett.

Lister interkommunale politiske råds overordnede mål er:

·       Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng

·       Ta opp saker av felles interesse for regionen

·       Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter

·       Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting

·       Arbeide for at innbyggerne,næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet

·       Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen.

Måten vi samarbeider på

Listersamarbeidet har over tid utviklet en samhandlingsstruktur som har til hensikt å skape en felles forståelse av viktige kommunale- og regionalpolitiske mål. Både fagnettverkene, rådmannsutvalget og representantskapet har faste og jevnlige møter i løpet av året. I tillegg til disse blir det arrangert dagssamlinger -fokusmøter- hvor både rådmenn, ordførere, politisk valgte representanter og andre eksterne blir invitert. Hensikten med disse møtene er å rette søkelyset mot spesielt utvalgte problemstillinger. En gang i året arrangeres i tillegg felles formannskapsmøter (Listerting) som et statusmøte for å oppsummere resultatene av samarbeidet.

Samarbeidsavtale for Lister interkommunale politiske råd

Les mer om interkommunale politiske råd i kommuneloven