Formannskapene fra alle Listers seks kommuner møttes for å diskutere regionens rolle i det nye Agder og arbeidet med regionplan Lister 2030. Regionplanen for Lister har sitt utspring i regionplan Agder 2030 og baseres på FNs bærekraftsmål.

Se FNs mål og avstemming fra Listertinget:

Regionplan Lister 2030 har fem hovedsatsingsområder:

  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping, bærekraft og likestilling
  • Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon
  • Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
  • Kultur

Arbeidet med planen utføres med gjennomgående perspektiv på: næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser; levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold samt klima og miljø.

Diskusjoner og gruppearbeid på Listertinget resulterte i tre fokusområder som utpekte seg som spesielt viktige for kommunene og regionen vår:

  • Næring
  • Utdanning
  • Kommunikasjon

Se planprogrammet for Listers regionplan

Regionplan Agder 2030

Se presentasjonene fra Listerting 2020:

Regionplan Agder 2030 v/ Kenneth Andresen, Agder fylkeskommune

Regionplan Lister 2030: Status, organisering og opplegg for medvirkning v/ Birnbrich og Reed, Agder fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle som bidragsyter til regional utvikling v/ fylkesordfører Arne Thomassen

Politisk organisering og samarbeid i Listersamarbeidet v/ Arnt Abrahamsen, leder av representantskapet

Administrativ organisering og samarbeid i Listersamarbeidet v/ Ståle Manneråk Kongsvik, leder av rådmannsutvalget

Samspill om næringsutvikling i Lister v/ daglig leder Christiane Skage, Lister Nyskaping AS

Distriktsvennligutdanning og planer videre v/ daglig leder Hilde Strømme, Lister Kompetanse AS