Lokale, nasjonale og internasjonalesaker har satt sine tydelige spor i denne kommunestyreperioden, og for regionen og enkeltkommunene vil dette legge viktige føringer for politikkutformingen fremover.

Lokalvalgundersøkelsen slår fast at ideen om at det skjer en nasjonalisering av lokalvalgene, ikke stemmer!  Over tid er lokale saker blitt stadig viktigere for velgerne, men nasjonale saker er selvsagt ikke uten betydning.

Klima og miljø var den viktigste saken for velgerne i 2019 – en sak som kan karakteriseres som både lokal,nasjonal og global. 47 prosent av velgerne ved dette lokalvalget sa at lokalesaker hadde størst betydning for stemmegivningen deres, mens bare 16 prosent la mest vekt på rikspolitiske saker.

Når vi ser på forskjellene mellom ulike velgergrupper, er ett funn spesielt iøynefallende: En betydelig generasjonskløft i prioriteringen av klima- og miljøsaken.  Denne var mye viktigere for unge velgere mellom 18 og 30 år enn for eldre velgere. Ikke minst gjelder dette blant ungekvinner, hvor så mange som 40 prosent svarte at klima og miljø var den viktigste saken for dem da de stemte i 2019.

Foruten kommunereformen, var de mertradisjonelle sakene som skole og kommunikasjon selvsagt viktige saker, men valgeti 2019 ble også karakterisert som et protestvalg, hvor det på landsbasis ble relativt store endringer i partienes oppslutning.

Spørsmålet som naturligvis melder seg, er om noen av de tendensene som viste seg vedlokalvalget i 2019, vil fortsette å sette sitt preg på høstens kommunevalg?

Listertinget gir oss et godt utgangspunkt til å dele erfaringer og komme med synspunkt og innspill for hvordan vi som en felles bo- arbeids- og tjenesteregion skal møte den neste fireårsperioden på en best mulig måte.