Figuren viser befolkningsveksten dekomponert i fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring i 12-måneders perioder, målt hvert kvartal i Lister. I 2022 kom det mange flyktninger fra Ukraina som raskt fikk oppholdstillatelse. En del av den innenlandske flyttingen i 2022 var sekundær flytting fra Ukrainere.

Lister har et fødselsoverskudd, men dette fødselsoverskuddet har blitt ganske lite de siste årene. Det har vært netto innenlands utflytting i alle periodene. Flyttetallene har hatt en positiv trend siden 3. kvartal 2019. I 2022 kom det et kraftig hopp i nettoinnvandringen som følge av mange flyktninger fra Ukraina. Innvandringen økte videre i 1. kvartal 2023.

Hvis vi ser på utviklingen relativt til landet, er fødselsbalansen til Lister lavere enn landet. Lister har hatt mye sterkere innvandring i forhold til folketallet enn landsgjennomsnittet i mesteparten av tiden etter 2000. Etter en periode med lav nettoinnvandring de siste tre årene, ble innvandringen svært høy igjen i de siste kvartalene.