Knut Ro Sørensen er nå startet i stillingen som fast rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern (Lister MHV). Knut har bakgrunn som lærer og som yrkeshygieniker i en bedriftshelsetjeneste. Han er utdannet biolog. Lister MHV er et samarbeid mellom Listerkommunene Flekkefjord, Lyngdal, Sirdal og Kvinesdal. Etter noen år som et prosjekt er dette nå blitt en permanent ordning. I Lister MHV inngår også kommuneoverlegene i hver av de 4 samarbeidskommunene.

Kapittel 3 i folkehelseloven sier blant annet at kommunen skal ha tilsyn med de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, blant annet biologiske, fysiske,kjemiske og sosiale faktorer. Det forskes mye på sammenhengen mellom miljø og helse. Kunnskapen om hvilke miljøfaktorer som påvirker helsen er dermed i stadig utvikling. Med ny kunnskap kan en også treffe sykdomsforebyggende tiltak.

Miljørettet helsevern har følgende arbeidsoppgaver:

• Gi helsefaglige uttalelser i plan- og byggesaker i kommunene

• Behandle meldinger fra ulike virksomheter

• Godkjenne ulike virksomheter. Dette gjelder blant annet for skoler og barnehager.

• Gi informasjon til befolkningen om helseforhold i omgivelsene. Flere forhold blir tatt hånd om av andre i kommunene. Miljørettet helsevern henviser videre i disse sakene, men kan komme med en helsefaglig vurdering og/eller bistand ved behov

• Vi fører tilsyn over ulike virksomheter. Hvor ofte og hva slags virksomheter bestemmes ut fra en risikovurdering

• Behandling av klagesaker der hvor helse ikke blir nok ivaretatt i annet lovverk