Et nasjonalt pilotprosjekt

I Norge har vi et stort behov for flere arbeidsplasser i distriktene og å være tett tilknyttet nasjonale etater.  Det nasjonale prosjektet Statens Hus skal bidra til at det blir utviklet ny kunnskap og nye måter å jobbe innen offentlig sektor. Dette skal bidra til flere desentralisere statlige arbeidsplasser og slik styrke distriktene. Man vil bidra til å gjøre regionen mer attraktiv, styrke det offentlige fagmiljøet og redusere rekrutteringsutfordringer til sektoren. Lyngdal er én av fire kommuner i Norge som deltar i Statens Hus. De andre kommunene Stadt, Narvik og Orkland, utvikler sine egne delprosjekter slik at vi samlet oppnår en større bredde i prosjektet for å finne gode løsninger for å styrke distriktene.

Prosjektet er på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) hvor det er satt følgende nasjonale mål:

• Et styrket og faglig samlet offentlig kompetansemiljø i regionene

• Det skal bli enklere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene på mindre steder

• Flere statsetater enn i dag kan rekruttere og tilsette folk desentralisert

• Et styrket samarbeid i kompetanseklynger

• Ny kunnskap som har gitt grunnlag for videre utvikling av lokaliseringspolitikk for mindre steder

Fra Lyngdal til Lister-prosjekt

Prosjektet ble tildelt Lyngdal, men vi ser store fordeler med å ha en regional tankegang.  Lister er et felles bo- og arbeidsmarked hvor hele regionen opplever et stort behov for flere innbyggere og arbeidsplasser. Det interkommunale samarbeidet i Lister er bredt og godt utviklet noe som fører til en stor nytteverdi i å knytte seg tett til Listersamarbeidet. Slik får vi en unik måte å påvirke hvordan offentlig sektor skal organiseres i fremtiden og videreutvikle Lister.

Målet vårt er å koble statlig, regional og lokal forvaltning tettere sammen, som også inkluderer koblingen mellom næringslivet og det offentlige. Vi vil bidra til felles fagmiljø, kompetanseklyngesamarbeid og større innovasjon innenfor offentlig sektor.

I utviklingen av prosjektet har følgende aktører vært inkludert: BUFdir, NAV, Sør politidistrikt, Politidirektoratet, Skatteetaten, Skattedirektoratet, Statsforvalteren i Agder, Listersamarbeidet og Agder fylkeskommune.

RegionLab Lister

Et "CoWorks" for offentlig sektor

Som en del av prosjektet åpent vi RegionLab Lister i begynnelsen av 2023. Vi kaller det et "coworks" for offentlig sektor. Det skal her skapes kompetanseklynger i ulike tema, som for eksempel næring, utdanning, naturforvaltning, helse og barn og unge, avhengig av hvem som benytter seg av kontorfellesskapet. Det vil være en spennende kombinasjon av ulike etater og aktører, noe som legger til rette for at kompetanse, innovasjon og erfaringer kan deles. Vi arrangerer også faglige lunsjsamlinger for å lære fra hverandre og knytte kontakter på tvers av fagmiljø. Kontorplass i RegionLaben er tilgjengelig for lang, kort og spontan leie.

Målsettingen til Regionlaben er:

  1. Å etablere sterke fagmiljø i regionen
  2. Prøve ut nye samarbeidsmetoder mellom stat, fylke og kommune
  3. Ny kunnskap som kommer Lister og landsdelen til gode
  4. Legge til rette for desentraliserte statlige arbeidsplasser


Vil du vite mer?

Det nasjonale pilotprosjektet

Stads prosjekt

Narviks prosjekt

Orklands prosjekt