Med skadedyr forstås insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og dermed utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr. Særlig gnagere som rotter og mus utgjør et problemer på steder i Listerregionen.


Helserisiko

Brunrotter har en atferd som ofte bringer dem i kontakt med både kloakk og søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. På verdensbasis er brunrotta reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Rotter på skip som kommer til Norge fra utlandet kan være bærere av potensielt farlige sykdommer.

I Norge derimot er risikoen for smitte mindre, og det er nok i første rekke diaréfremkallende bakterier som er det største problemet. Allikevel blir det årlig registrert en del andre sykdommer som blir overført fra gnagere til mennesker i Norge. Man har derfor nulltoleranse overfor gnagere i næringsmiddelbedrifter, samt på steder der det selges mat.

Brunrotter kan også fremkalle alvorlige allergiske reaksjoner hos enkelte mennesker. De kan i tillegg bite mennesker, selv om dette skjer sjelden i Norge. Dette kan gi alvorlige sårskader spesielt hvis forsvarsløse spedbarn blir bitt

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrsbekjempelse.

Tegn på angrep

  • Rotter liker seg på mørke skyggefulle områder og er hovedsakelig aktive om natten. De avsløres ofte av krafselyder i veggene.
  • Se etter rotteekskrementer. De er vanligvis svarte, sylindriske og ca. 12-25 mm lange.
  • Se etter gnagemerker.
  • Strø mel langs veggene for å avsløre rotter og mus.

Forebygging

  • Fjern tilgang på mat: ha lokk på avfallsdunker, fjern nedfallsfrukt, bruk lukkede kompostbinger, vær forsiktig med å mate fuglene, ikke sett søppel på trappa, ikke kast avfall på bakken. Kast heller ikke mat i toalettet fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene.
  • Sikre bygningen ved å tette alle hull og sprekker slik at ikke dyrene kommer inn. Husk spesielt på at kjelleren trenger lufting, så ikke steng utlufting (ventilene), men benytt heller en finmasket netting.
  • Hold det ryddig, klipp gresset og plant ikke busker og trær tett opptil fasaden.
  • Kontroller loft og kjeller jevnlig.
  • Hold vannlåsen i toalettet i orden.
  • Ha gode rutiner for renhold.

Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføre skadedyrsbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

Bekjempelse av rotter og mus

Det er veldig viktig at tiltak som iverksettes ikke medfører fare for andre, for eksempel må gift brukes på en slik måte at ikke andre dyr eller barn kan få i seg dette ved et uhell. Muse- og rottemidler kan skade både mennesker og miljøet hvis de ikke brukes forsvarlig. Det har derfor kommet nasjonale regler når det gjelder bruk av muse- og rottegift for privatpersoner. Miljødirektoratet har lagd et faktaark om salg og bruk av muse- og rottegift. Nylig har Miljødirektoratet skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter for privatpersoner. Se også Folkehelseinstituttets sider om bekjempelse av skadedyr.

Har skadedyr først etablert seg, er ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp. For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjempere finner du her.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med skadedyrbekjempere på vegne av kommuneoverlegen.

Informasjon om skadedyr

I Folkehelseinstituttets skadedyrveileder finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av ulike typer skadedyr. Folkehelseinstituttet har et tilbud kalt "Skadedyrtelefonen" der du kan stille alle slags spørsmål om skadedyr. Spørsmål om skadedyr kan også sendes til dem på e-post.

Meld fra om rotter

Dersom du ønsker å melde fra om observerte rotter på offentlig/kommunal grunn (gjelder ikke egen eiendom), kan e-post sendes til Miljørettet helsevern post@listermhv.no. Informasjonen vil bli brukt i kommunens arbeid med skadedyrbekjempelse. Vi minner om huseiers ansvar etter forskrift om skadedyrbekjempelse om å forebygge forekomst av skadedyr samt å iverksette nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår.