Skadedyr

Skadedyr er betegnelse på diverse små og større dyr som kan påvirke vår helse.

Skadedyr kan gi sykdommer eller helseproblemer for mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsakematerielle skader.

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utryddeforekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse.

Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføreskadedyrbekjempelse på eget område.

Miljørettethelsevern kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

Mer informasjon om skadedyr og skadedyrbekjempelse finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.