Støy

Støy er uønsket lyd. Miljørettet helsevern jobber for å redusere støyplager.

Støy kan virke negativt på helse og trivsel i form av mulig hørselsskade, søvnproblemer og stressrelaterte helseplager. Langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom. Særlig støy om natten kan bidra til reduserthelse. Det er store individuelle forskjeller i hvor følsom og sårbar maner for støy. Les mer om støy og helse på Folkehelseinstituttets nettside om Støy, helseplager og hørselstap. 

 

Miljørettet helsevern jobber med støy etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Støy reguleres i tillegg av forurensningsloven, hvor Statsforvalteren fører tilsyn, og plan- og bygningsloven, hvor Plan- og bygningsetaten i kommunen fører tilsyn.

 

Miljørettet helsevern medvirker til at hensyn til støy blir ivaretatt av andre myndigheter, for eksempel i reguleringsarbeid. Vi gir råd og uttalelser, for eksempel til skoler og barnehager som har utfordringer med støy. Du kan lese om kommunens plikt til medvirkning i Folkehelseloven § 4

 

Forskrift om miljørettet helsevern §9a sier at man skal tilstrebe lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Dersom støy overskrider gjeldende grenseverdier kan Miljørettet helsevern kreve dette rettet etter folkehelseloven § 14. I noen tilfeller finnes det ikke relevante grenseverdier, da bruker vi skjønn for å avgjøre saken. Retting kan bare gis dersom ulempene ved å foreta rettingen står i rimelig forhold tilde helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes.

 

Støy i arealplanlegging

Miljørettet helsevern kan gi uttale til reguleringsplaner. Vi er etterser at støy er hensyntatt av dem som lager reguleringsplanene, både under bygge- og anleggsperioden og etterpå. Vi jobber for at boliger, barnehager, skoler og institusjoner ikke skal bli utsatt fra støy fra veitrafikk, fly, helikoptre, jernbane og industri. Les mer om støy i arealplanlegging hos Miljødirektoratets side om støy

 

Musikkanlegg

Musikk og konserter gir positive opplevelser som skaper høydepunkter i hverdagen. Arrangører må samtidig se til at lydnivået ikke gir hørselsskader hos ansatte eller publikum, eller helseplager hos naboer. Helsedirektoratet har gitt ut veilederen Musikkanlegg og helse som angir grenseverdier arrangører bør følge. Miljørettet helsevern bruker veilederen når vi mottar klager fra publikum eller naboer.

 

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg, særlig ballbinger og skateramper, kan gi støyproblemer. Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Veilederen bør brukes når det planlegges å bygge et nærmiljøanlegg, slik at en både ivaretar barn og unges behov for aktivitetstilbud i nærmiljøet, og forebygger støy og konflikter. Miljørettet helsevern bruker veilederen når vi mottar klager på nærmiljøanlegg.

 

Hvis du vil klage på støy må du først ta kontakt med den som støyer. Akutte støysaker håndteres av politiet, for eksempel ved bråk og uro eller høyt musikk fra fester/arrangement. Dersom støy er vedvarende og direkte kontakt med den som støyer ikke fører frem kan du henvende deg til miljørettet helsevern:post@listermhv.no.