ILANDFØRING AV STRØMKABEL TIL LISTER/FEDA FRA SØRLIGE NORDSJØ II (SNII)

Relevant bakgrunnsinformasjon for ilandføring av strøm fra SNII

• Ilandføring av kraft fra Sørlige Nordsjø II skal være en kostnad som påhviler utbygger av feltet.

• Viktig å finne fram til løsninger som framstår både kostnadseffektive og samfunnsnyttige.

• Ilandføringspunkt bør være i et område har planer for ny kraftforedlene industri, men som vil mangle fremtidig tilgang på kraft for å kunne realisere disse planer.

• Tilknytningspunktet som skal ta imot kabler på 1400 MW må ha en kapasitet som minimaliserer behovet for tiltak på land, både i form av investeringer og større naturinngrep.

• Ilandføring av havvind skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten. Det betyr bl.a. at ilandføringspunktet må vurderes opp imot muligheten til å balansere strømforsyningen i den regionen strømmen blir tilført. Med ilandføringspunktet lagt til en region som har en betydelig kraftproduksjon i dag basert på vann, vil tilførsel av ny havvind kunne utgjøre et viktig bidrag mtp å styrke forsyningssikkerheten.

• Lavest mulig kostnader for ilandføring i kombinasjon med et sterkt behov - «kortreist kraft»- demper behov for utbedringer av flaskehalser eller andre fysiske tiltak som må gjøres på land for å styrke nettet.

Faktagrunnlag – avstand fra aktuelle ilandføringspunkt og SNII

Aktuelle alternativer for ilandføring av strøm fra Sørlige Nordsjø II har vært:

- Lista – 170 km

- Kvinesdal/Feda - 205 km

- Fagrafjell / Sandnes / Time- 230 km

- Kristiansand – 250 km

- Grenland – 400 km

Argumentasjon Feda/Kvinesdal

• Feda er det stedet som har kort avstand og som samtidig har 420 KV på ilandføringspunktet og minimaliserer behovet for tiltak på land. Dette ilandføringspunktet framstår som det med lavest investeringskostnader. Det er gode muligheter å etablere en omformerstasjon for havvind i umiddelbar nærhet av Statnetts etablerte sentralnettstasjon i Kvinesdal.

• Agder har et behov de neste 5 årene på om lag 3000 MW, men har i dag kun tilgang på om lag 1300 MW. Strøm skal føres i land til områder som har underskudd og/eller planer for ny kraftforedlene industri og som vil mangle tilgang tilstrekkelig kraft til å realisere planer. Lister og Feda framstår som et naturlig tilkoblingspunkt.

• Ilandføring skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten i området for ilandføring. Ilandføring til Agder/Lister vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten pga regionens store vannkraftproduksjon som kan balanseres ut med uregulerbar kraft.

• Kvinesdal er et meget sterkt kraftknutepunkt med nye og gode nettforbindelser både innen- og utenlands. Fra Kvinesdal er det kort avstand og god nettforbindelse til et annet sterkt kraftknutepunkt, Ertsmyra i Sirdal, som også har mange, nye og sterke nettforbindelser innenlands og en overføringskabel til utlandet.

• Lyse Kraft har også pekt på Feda som sitt foretrukne ilandføringspunkt fordi man derfra også kan forsyne Rogaland med ekstra tilførsel av kraft.

• Lokale forhold, fleksibel holdning, lite «støy», kan bli avgjørende for endelig valg. Kvinesdal kommune og Listerregionen har erfaring med å håndtere saker som handler om tilrettelegging for ilandføringspunkt og andre søknader om kraftkonsesjon.

Oppsummert

• Statnett har etter en grundig vurdering anbefalt regjeringen at første strømkabel fra SNII ilandføres til Feda i Kvinesdal.

• «Kortreist kraft» – er det beste argumentet for ilandføring til Agder/Feda sett i forhold til avstand til SNII og antatt behov på Agder de neste 5-10 år: 3000MW (i dag 1300 MW).

• Ilandføring til Feda gir den rimeligste løsningen.

• Ilandføring til Lister og Feda bidrar til å styrke forsyningssikkerheten pga regionens store vannkraftproduksjon.

• Kvinesdal kommune er en av kommunene i Lister som har erfaring med behandling av ilandføring av strøm og er innstilt på en smidig behandling av søknaden.

Per Sverre Kvinlaug Ordfører Kvinesdal kommune

Jonny Liland Ordfører Sirdal kommune

Arnt Abrahamsen Ordfører Farsund kommune

Margrethe Handeland Ordfører Hægebostad kommune

Jan Kristensen Ordfører Lyngdal kommune

Torbjørn Klungland Ordfører Flekkefjord kommune