Takk for sist til alle dere som deltok på de første rundene med åpne møter i fjor og bidro med

verdifulle innspill.

Reiselivet er viktig for Listerregionen av mange grunner; lokal og regional utvikling, bolyst,

sysselsetting og verdiskaping. Reiselivsaktivitet gir store ringvirkninger og muligheter for

verdiskaping også i andre næringer, samt bidrar til økt lokal stolthet og identitet.

Høsten 2022 startet arbeidet med å lage en langsiktig strategi for utvikling av reiselivet i

Listerregionen*. Listersamarbeidet er initiativtaker, Visit Sørlandet er tett påkoblet og

Innovasjon Norge støtter arbeidet økonomisk.

Arbeidet med å utarbeide en felles reiselivstrategi er nå godt forankret i de fire kommunene

Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Kvinesdal. De samme fire kommunene bidrar også

økonomisk.

Rådgivningsselskapet Mimir as er engasjert som faglig prosjektleder, mens Geir Tønnessen fra

Farsund vil bidra med koordinering lokalt.

Nå håper vi å se både “nye & gamle fjes” i denne neste runden med Åpne møter. Her vil du få

mulighet til å komme med dine innspill på funn og konklusjoner som er gjort så langt, samt

være med å konkretisere innholdet i strategien som skal utarbeides og vedtas innen utgangen

av 2024.

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 5. MARS

TIL ALLE MED ENGASJEMENT OG INTERESSE FOR UTVIKLING AV

REISELIVET I LYNGDAL, HÆGEBOSTAD, FARSUND OG KVINESDAL

5.mars i Lyngdal

Dato: 5.3.2024

Klokkeslett: 11.30 – 15.00

Sted: Rosfjord Strandhotell

Lunsj serveres kl. 11.30, av hensyn til lunsjservering er det viktig å møte presis.

Gi beskjed om eventuelle allergier/dietter ved påmelding.

Påmeldingsfrist er 26. februar

Påmeldingslink: https://response.questback.com/mimiras/registrering