Velferdsteknologi og telemedisin- Fyrtårn Lister

Fyrtaarn ikon

Satsingen er et samarbeid om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet er at innbyggerne i Lister skal få muligheten til å være «Lenger i eget liv». Det betyr at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi.

Hva er velferdsteknologi?
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til:

  • økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, medbestemmelse, kulturell aktivitet og økt livskvalitet
  • styrking av den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne
  • gir støtte til pårørende
  • bidrar til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet
  • kan forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon

(Kilde: NOU 2011/11: Innovasjon i omsorg).

Hvorfor velferdsteknologi?
Samfunnet endrer seg ved at vi blir stadig flere eldre ("Eldrebølgen"). Frem mot 2030 vil vi i forhold til 1990 nivå ha nesten dobbelt så mange over 80 år. Dette medfører en økning av omsorgstjenestene. Samtidig er det en reduksjon av andelen yrkesaktive. Dette medfører at omsorgstjenesten fremover må utnytte det store potensiale for å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å kunne gi alle innbyggerne de tjenestene de har behov for. Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke redusere den menneskelige kontakt mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke den.

(Kilder: NOU 2011/11: Innovasjon i omsorg, Stortingsmelding nr 29: Morgendagens omsorg og Samhandlingsreformen )

Aktuelle verktøy

Hva er telemedisin?
Telemedisin er oppfølging hjemme via kontakt med helsepersonell over et nettbrett med kommunikasjon på video og/eller telefon.

Les mer om prosjektet for felles telemedisinsk løsning på Agder- TELMA

Departement og kommuner -sammen
Tidligere prosjekt ble finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet i programmet Saman om ein betre kommune.

Alle kommunene i Lister deltok i prosjektene, det vil si Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, Sirdal og Lyngdal.

Videre satsing innen velferdsteknologi og telemedisin gjøres i et Agdersamarbeid igjennom en regional koordineringsgruppe.

Kontakt helsenettverket for spørsmål.