Representantskapet

Representantskapet består av den fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene.

Representantskapet (tidligere ordførerutvalget) er det øverste organet i Lister interkommunale politiske råd. Det består av alle ordførere i Listerkommunene og som personlige vararepresentanter oppnevnes de respektive varaordførere. Fylkesordfører har observatørstatus i styret med talerett. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden. De skal legge til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid.

Lister interkommunale politiske råd har som overordnet mål å:

  • Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
  • Ta opp saker av felles interesse for regionen.
  • Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter.
  • Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting.
  • Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet.
  • Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen

Ordfører Farsund: Arnt Abrahamsen.
Send e-post
Ordfører Lyngdal: Jan Kristensen.
Send e-post
Ordfører Hægebostad: Margrethe Handeland.
Send e-post
Ordfører Kvinesdal: Per Sverre Kvinlaug.
Send e-post
Ordfører Sirdal: Jonny Liland.
Send e-post
Ordfører Flekkefjord: Torbjørn Klungland.
Send e-post