Ordførerutvalget

Ordførerutvalget består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene.

Som personlig vararepresentant oppnevnes de respektive varaordførere. Fylkesordfører har observatørstatus i styret med talerett.  Ordførerutvalget konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden.

Ordførerutvalget har som overordnet mål å:

  • Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
  • Ta opp saker av felles interesse for regionen.
  • Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter.
  • Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting.
  • Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet.
  • Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen

Ordfører Farsund: Arnt Abrahamsen.
Send e-post
Ordfører Lyngdal: Jan Kristensen.
Send e-post
Ordfører Hægebostad: Margrethe Handeland.
Send e-post
Ordfører Kvinesdal: Per Sverre Kvinlaug.
Send e-post
Ordfører Sirdal: Thor Jørgen Tjørhom.
Send e-post
Ordfører Flekkefjord: Jan Sigbjørnsen.
Send e-post