Representantskapet

Representantskapet består av den fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene.

De seks ordførerne i Listerkommunene utgjør representantskapet. Som personlig vararepresentant oppnevnes de respektive varaordførere. Fylkesordfører har observatørstatus i styret med talerett. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden. De skal legge til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid.

Representantskapet har som overordnet mål å:

  • Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
  • Ta opp saker av felles interesse for regionen.
  • Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter.
  • Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting.
  • Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet.
  • Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen

Representantskapet holder minimum fire fokusmøter i året er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av politisk/strategiske føringer for Listersamarbeidet. Ett av disse skal være et felles formannskapsmøte (Listerting) som et statusmøte for å oppsummere resultatene av samarbeidet.

Ordfører Farsund: Arnt Abrahamsen.
Send e-post
Ordfører Lyngdal: Jan Kristensen.
Send e-post
Ordfører Hægebostad: Margrethe Handeland.
Send e-post
Ordfører Kvinesdal: Per Sverre Kvinlaug.
Send e-post
Ordfører Sirdal: Jonny Liland.
Send e-post
Ordfører Flekkefjord: Torbjørn Klungland.
Send e-post