Listersamarbeidet har siden slutten av 201o satset på psykisk helse og rus. Satsingen er nedfelt i strategiplaner vedtatt på rådmannsnivå og politisk i hver enkelt kommune. Alle de seks kommunene i Lister samarbeider om satsingen. Fyrtårnet ble ledet av Maria Selmer- Olsen Mortensen de første årene frem til Bodil Bakkan Nielsen overtok høsten 2014.

Fyrtårnet og tilhørende fagutvalg er et faglig satsingsområde under Helsenettverk Lister.

Fyrtårnet samarbeider kommunalt og interkommunalt samt med spesialisthelsetjenesten ved behov når det utvikles prosjekter og andre satsinger. Fagutvalget er et rådgivende organ hvor de anbefaler prosjekter, vedtar kompetansekurs og utdanninger. Utvalget er beslutningshavende, men i større prosjekter løftes saken opp til helsenettverket. I fagutvalget samhandler begge tjenestenivå (spesialisthelsetjeneste og kommune) med enhetsledere, avdelingsledere, klinikere, brukerorganisasjoner og ansattes representanter.

Det unike og spesielle med Listersamarbeidet er at kommuneledelsen politisk, administrativt og faglig møtes jevnlig i ulike fora hvor strategier og felles satsinger besluttes. Samarbeidet har stor gjennomføringsevne.

I 2019 disponerte Fyrtårnet 4,5 mill i tilskuddsmidler som finansierer ulike prosjekt. De siste årene har,stillingen og drift som fagligrådgiver/fyrtårnskoordinator i psykisk helse og rus, vært finansiert av kommunale midler (20%) og resten av ulike prosjektmidler. Flere av disse prosjektmidlene fases ut i 2020.

Prosjekter:

Fyrtårnet psykisk helse og rus har stått for utallige prosjekter og kompetansehevende tiltak. I november 2020 er det faktisk 10 år siden Fyrtårnet ble opprettet i Helsenettverk Lister.

De første årene bestod mye av arbeidet i å finne sin plass i organisasjonen og stake ut noen retninger. Fokus på felles satsinger, samhandlings utfordringer  og prosjekter ble fellesnevneren. Fagforum (dagens fagutvalg) ble opprettet. Et viktig prosjekt som har gått over flere år er "Prosjekt samhandling gode overganger".  Samarbeidet i Helsenettverk Lister ble lagt merke til også utover vår region.

«Lister nettverket er oppdatert på det meste av faglige nyvinninger, men er også selv opptatt av å sette agendaen for en offensiv og nytenkende fag og tjenesteutvikling»

-Kenneth Haugjord, rådgiver/psykolog i Kristiansand kommune om Lister Helsenettverk.

Fact team Lister (fleksibelt oppsøkende team) har vært den største satsingen med etablering av et behandlingsteam med fagpersoner fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Teamet har behandlingsansvar i forhold til personer med store mentale utfordringer i livene sine. Teamet har hovedbase ved DPS Lister i Kvinesdal og er ledet av teamleder Atle Ersdal. Prosjektperioden er over i 2020 og kommunene og Helseforetaket jobber med gode samarbeidsavtaler for videre drift.

På Tvers- prosjektet ble ledet av Astrid Hauan som ble avsluttet høsten 2015 har vært viktig for å se på behovet i samarbeidet rundt barn og unge. Prosjektet hadde fokus på samarbeidsformer mellom nivåene, etablering av samarbeidsteam i skolen og felles kompetansehevingtiltak. Det ble utarbeidet en prosjektrapport.

Individuell jobbstøtte (IPS) er et prosjekt vi fikk penger til i fjor, men av ulike grunner blir dette prosjektet først satt i gang i 2020. Målet er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv. Nye ansettelser og en spennende tid for deltakere som kommer i arbeid etter denne forskningsbaserte hjelpemetoden. De samarbeidende parter er psykisk helse og rustjenestene og NAV. 

Erfaringskonsulenter og recovery-orientert praksis er også noe Lister har satset på. Lister har nå 7 erfaringskonsulenter og fyrtårnet er ansvarlig for deres faglige nettverk. Erfaringskompetanse har kommet for å bli og de tilfører tjenestene uerstattelig kompetanse. De har erfaring med lignende problematikk som det brukeren sliter med, og vet hva ofte hva som kan være den beste hjelpen.

«Fyrtårnet satser på erfaringskonsulenter, og erfaringskonsulentene er med på å utvikle recovery-orienterte tjenester».

-Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth i Napha (Nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsearbeid

Fremtidens psykiske helsetjeneste:

Kommunens har en satsing på en mer fremtidsrettet psykisk helse og rus tjeneste i Lister. Kvalitet og lett tilgjengelige tjenester er viktig for at folk skal ta kontakt. Ei dør inn, en telefon til tjenesten, rask hjelp og tenkning om at brukeren vet hva som gir best hjelp. Ei dør inn betyr at tjenesten og folka er der for å hjelpe. Tjenesten har ei vifte av mange tilbud. Fagfolkene tar ansvar og skyver ikke brukeren mellom seg slik at de atter en gang blir kasteballer. Ulike faggrupper som jobber sammen gir samlet et tilbud til den som søker hjelp ift hvordan skal vi hjelpe «deg» best.

Har vi kompetansen som trengs for å gi deg et godt tilbud? Vi må oppdatere oss på kunnskap som brukeren etterspør og ikke hva fagpersonen tenker selv er interessant og en bra etterutdanning. Derfor er det så viktig at tjenestene er forankret fra den øverste ledelse slik som for eksempel at unge eller eldre personer med psykisk helse utfordringer/rusavhengighet som trenger oppfølging og behandling skal ha like muligheter til å få hjelp av tjenestene som blir mest aktuell. Båstenkningen skaper ansvarsforskyvninger istedenfor samhandling og likeverd.

Hjelper det vi holder på med? Kommunene har nå tatt i bruk tilbakemeldingsverktøyet FIT. Tilbakemeldingsverktøy er viktig for å gi best hjelp og fagfolk bør være endringsvillige for å yte den beste hjelpa.  Gjennom tilbakemelding fra brukeren får tjenesten tilbakemelding om hva som er behovet. I tillegg har ansatte tilegnet seg kompetanse i veiledning av kollegaer og ansatte i verktøyet. Forskning har vist at tett oppfølging og veiledning av fagpersonene er nødvendig for at verktøyet skal ha best nytte.

FIT - Feedback Informerte Tjenester

Mestringsgruppe, ventevogn ,12 trinns rus/avhengighetsbehandling  og ettervern

I rus/avhengighetsbehandlingen er det viktig å jobbe med selve problemet og motivere folk med rus/avhengighet til å få gjort noe med avhengigheten. Dette har kommunene skjønt i Lister og tilbyr i 2020 såkalt mestringsgruppe for å få mer kjennskap og motivasjon til neste steg som noen kalles ventevogna. Ventevogna er tilbudet til de personer som er mer avklart for å starte i behandlingen. Behandlingen er 100 dagers 12 trinns behandling før ettervern  1 dag/kveld /Uka i 1 år.

Gruppetilbud:

Flere kommuner har tilbud om såkalt tankeviruskurs.  Andre har grupper for flyktninger, depresjons mestring for ungdom og /eller voksne. Det finnes også gruppe for personer med store belastninger og SMIL-grupper for barn og unge som er et tilbud til de som har pårørende/foreldre/søsken som sliter med mentale problemer(psykisk helse- og rusproblematikk).

Samhandlingsmeldingen innen psykisk helse og rus: Dette er et samarbeid mellom Helseforetaket, brukerorganisasjoner og alle kommunene i Agder.  Samhandlingsmeldingen ble vedtatt i mars 2018. I desember 2018 ble det satt ned ei gruppe bestående av fagpersoner og brukerorganisasjoner i et såkalt Samhandlingsråd innen psykisk helse og rusfeltet. Fyrtårnskoordinator Bodil Bakkan Nielsen representerer Helsenettverk Lister i dette rådet.

Kompetansehevende tiltak:

Samarbeid med UiA om utdanningskurs har vært svært nyttig da nesten 40 personer fra hele Vest-Agder i spesialisthelsetjenesten/kommunen utdannet seg til nettverksmøteterapeuter.

Kognitiv terapi er en etterspurt kompetanse i kommunen og i Lister har vi utdannet mange kognitive terapeuter. Nye 2-årige videreutdanninger i kognitiv terapi er planlagt høsten 2020.

Det siste året har fyrtårnet satset på lokal rusbehandling. Vi har vært heldige som har hatt en engasjerende foreleser som Guttorm Toverud og blitt kjent med 12 trinnsbehandlingen etter Storboka. Snart 60 personer har deltatt i 9 dagers innføringskurset siden i fjor høst. Lister satser på nærbehandling for rus og avhengighet og alle Listerkommunene har nå kompetanse i dette.

Ellers har Fyrtårnet samarbeid om kompetanseheving i samarbeid med Korus - Sør og Napha, Agder recoverynettverk, Interkommunale kompetanseprogram.

Samarbeid med de nasjonale kompetansesentrene, fylkesmannen, interkommunalt samarbeid og samarbeid med spesialisthelsetjenesten har hatt stor betydning for utviklingen i Lister. Målet er effektive, fleksible, faglig robuste tjenesteytere som evner å utvikle sine tjenester ut i fra den enkelte innbygger sitt behov for hjelp og en hjelp som faktisk hjelper.

Kontaktinformasjon:

Helsenettverk Listers nettside

Bodil Bakkan Nielsen, Faglig rådgiver /fyrtårnskoordinator

41 687 687

Send e-post

Marie Solvik, samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

959 08 916

Send e-post