Hei Marius!
Kan du fortelle litt om deg selv og hva Statens Hus er for noe?

Hei! Ja, det vil jeg gjerne. Jeg heter Marius Thoresen,er 40 år, gift med tre barn, kommer opprinnelig fra Kristiansand, og har bodd i Lyngdal i ti år. Jeg jobber til daglig i Lyngdal kommune og skal nå jobbe for fullt med Statens Hus i tre år ut 2024.  

Statens Hus er et pilotprosjekt på vegne av Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) som skal prøve ut et forsterket samarbeid mellom offentlige aktører i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Stikkord her er felles fagmiljø, kompetanseklyngesamarbeid og innovasjon i offentlig sektor. Dette skal igjen bidra til å øke attraktiviteten til regionen, hvor man styrker det offentlige fagmiljøet og reduserer rekrutteringsutfordringer til offentlig sektor. Det store spørsmålet i denne sammenhengen er jo fremtidig lokalisering av statlige arbeidsplasser, som igjen pilotene skal gi et innspill på. Det er fire slike pilotprosjekter i landet, hvor de andre er i kommunene Stad, Orkland og Narvik.

Dette høres jo spennende ut! Kan du fortelle litt mer om Statens Hus i Lister?


Det er et spennende arbeid, der jeg ser store muligheter for både å sette Lister enda mer på kartet, samt at vi kan bidra til å påvirke hvordan offentlig sektor skal organiseres i fremtiden. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten til å lede dette prosjektet! Vi ønsker å skape en fremtidsrettet arbeidsplass som tar lærdom av den pandemien vi har vært inne i. Det å kunne bo i Lister og jobbe hvor som helst i landet innen for offentlig sektor, samtidig som man er del av et fagmiljø med høy kompetanse tror vi blir stadig viktigere i tiden som kommer. Dette tror jeg også kan bidra til å tiltrekke høyt kompetente personer til Lister og bidra til å utvikle hvordan man jobber i offentlig sektor. Det er også noen utfordringer, som endringsslitasje, da vi er inne i en tid der det nylig har skjedd store regionale endringer, noe vi skal ta høyde for i prosjektet.

Når det kommer til selve organiseringen så er Lyngdal vertskommune, samtidig som vi har statlige og regionale deltakere med i prosjektet. Statlige deltakere omfatter Skatteetaten, NAV (både statlig og regional), Bufetat/Bufdir, Politiet og Statsforvalteren i Agder, mens regionale deltakere omfatter Agder fylkeskommune og Listersamarbeidet. Alle disse deltar i styringsgruppen til prosjektet.

Prosjektet varer i perioden 2021-2024, hvor jeg ble prosjektleder i september 2021. Jeg har brukt høsten til å få innsikt i prosjektet, hvor jeg så begynte for fullt i 2022 med å opprette et prosjektkontor sammen med Listersamarbeidet.

Kan du fortelle litt mer om hvorfor du opprettet et prosjektkontor sammen med Listersamarbeidet?

Utgangspunktet for dette var for å lettere komme i gang med de målene vi har. Listersamarbeidet er et allerede godt etablert interkommunalt samarbeid som har fokus på hele Listerregionen. Når målene i Statens Hus prosjektet samsvarte såpass mye med det mandatet Listersamarbeidet har, så var det naturlig å samarbeide tett hvor målet er å forsterke og forbedre et allerede eksisterende regionalt samarbeid. Jeg tenker at en nøkkelfaktor i Statens Hus prosjektet er å prøve ut i praksis det vi vil gjøre så lenge som mulig, for å sikre gode gevinster som gjør at prosjektet er levedyktig utover selve prosjektperioden. Det er da lettere å samarbeide med noe eksisterende enn å opprette noe helt nytt, samtidig som Listersamarbeidet er et kontorfellesskap med felles fagmiljø som har tett samarbeid med flere av deltakerne i prosjektet. Jeg tenker at kan vi kraftsamle dagens Listersamarbeid og deltakere i Statens Hus, hvor vi til og med får inn noen som per i dag ikke er deltakere, i et felles kontorfellesskap, med et felles, kreativt, fagmiljø så vil dette gi gode ringvirkninger for hele regionen.

Spennende! Kan du fortelle litt om hva status er per i dag?


Selv om prosjektet så vidt har vart i fire måneder, så har det allerede bæret noen frukter og flere stillinger er på vei inn i kontorfellesskapet. Vi er så vidt i gang med selve oppussingen hvor vi har vært på befaring med huseier og entreprenør og hvor målet er å sette i gang arbeidet i løpet av sommeren. Det skal bli et attraktivt kontorfellesskap som består av både cellekontorer og åpne løsninger. Stikkord her blir det uformelle møtet, felles arrangement. Vi kaller det et coworks for offentlig sektor. Det skal her skapes kompetanseklynger i ulike tema, som for eksempel næring, utdanning, naturforvaltning, helse og barn og unge, men dette avhenge av hvilke personer som benytter seg av kontorfellesskapet. Det vil her være mulig å ha fast kontor, samt å leie kontorplass noen dager i uken. Prosjektet skal finansiere husleien i prosjektperioden.

Ok, det tror jeg var alt for denne gang. Hyggelig å snakke med deg, Marius,så gleder vi oss til å følge fortsettelsen i Statens Hus.

Takk, i like måte!

Vil du vite mer om prosjektet?

Om Statens Hus og RegionLab Lister

Booking og praktisk info

Booking